Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNICAS FÍSIQUES DE NANOFABRICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se trata de una asignatura obligatoria del Master Interuniversitario de Nanociencia y Ciencia Molecular.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE01 : Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a seguir futurs estudis de doctorat en nanociència i nanotecnologia.
 • CE02 : Havent estudiat una àrea de coneixement (física, per exemple), ser capaç de comunicar-se i interaccionar científicament amb col·legues d'altres àrees de coneixement (química, per exemple), en la resolució de problemes plantejats per la nanociència i la nanotecnologia molecular.
 • CE04 : Conèixer les aproximacions metodològiques utilitzades en nanociència.
 • CE06 : Conèixer les principals tècniques de nanofabricació de sistemes moleculars.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Adquisició dels coneixements bàsics relacionats amb l'aproximació ascendent per a la nanofabricació i, en particular, les possibilitats i els límits de les tècniques litogràfiques com a eina per a la nanofabricació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Proporcionar conocimientos sobre técnicas de fabricación de nanoestructuras mediante un método descendente. En particular, se describirán técnicas de litografía óptica, por haz de electrones, de nanoimpresión, por microcontacto, mediante microscopio de fuerza atómica, etc..

 

 

Dades generals

Codi: 38303
Professor/a responsable:
DIAZ GARCIA, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix