Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE NANOCIENCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se pretende que los estudiantes adquieran los fundamentos y se familiaricen con los fenómenos físico-cuánticos que más comúnmente se manifiestan en la nanoescala. Así mismo, se pretende que los alumnos adquieran aquellos conocimientos básicos relacionados con la nanoquímica como herramienta en la construcción de sistemas complejos a partir de unidades perfectamente definidas, y su aplicación en distintas áreas de investigación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE01 : Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a seguir futurs estudis de doctorat en nanociència i nanotecnologia.
 • CE02 : Havent estudiat una àrea de coneixement (física, per exemple), ser capaç de comunicar-se i interaccionar científicament amb col·legues d'altres àrees de coneixement (química, per exemple), en la resolució de problemes plantejats per la nanociència i la nanotecnologia molecular.
 • CE03 : Conèixer els fonaments de física de l'estat sòlid i de química supramolecular necessaris en nanociència molecular.
 • CE04 : Conèixer les aproximacions metodològiques utilitzades en nanociència.
 • CE06 : Conèixer les principals tècniques de nanofabricació de sistemes moleculars.
 • CE09 : Adquirir coneixements conceptuals sobre els processos d'autoassemblatge i autoorganització en sistemes moleculars.
 • CE11 : Avaluar les relacions i diferències entre les propietats macroscòpiques dels materials i les propietats dels sistemes unimoleculars i els nanomaterials.
 • CE14 : Conèixer les principals aplicacions tecnològiques dels nanomaterials moleculars i ser capaç de situar-les en el context general de la ciència de materials.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Es pretén que l'alumnat adquirisca els coneixements bàsics relacionats amb la nanoquímica, com a eina en la construcció de sistemes complexos a partir d'unitats perfectament definides, a més de la seua aplicació en difverses àrees d'investigació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Se pretende que los estudiantes adquieran los fundamentos y se familiaricen con los fenómenos físico-cuánticos que más comúnmente se manifiestan en la nanoescala. Así mismo, se pretende que los alumnos adquieran aquellos conocimientos básicos relacionados con la nanoquímica como herramienta en la construcción de sistemas complejos a partir de unidades perfectamente definidas, y su aplicación en distintas áreas de investigación.

 

 

Dades generals

Codi: 38301
Professor/a responsable:
UNTIEDT LECUONA, CARLOS
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix