Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ AL MÀSTER EN NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR: CONCEPTES BÀSICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura que introduce conceptos básicos en Física y Quimica para nivelar al alumnado en esas materias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE01 : Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a seguir futurs estudis de doctorat en nanociència i nanotecnologia.
 • CE02 : Havent estudiat una àrea de coneixement (física, per exemple), ser capaç de comunicar-se i interaccionar científicament amb col·legues d'altres àrees de coneixement (química, per exemple), en la resolució de problemes plantejats per la nanociència i la nanotecnologia molecular.
 • CE03 : Conèixer els fonaments de física de l'estat sòlid i de química supramolecular necessaris en nanociència molecular.
 • CE04 : Conèixer les aproximacions metodològiques utilitzades en nanociència.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'objectiu d'aquesta assignatura és assegurar una homogeneïtat en els coneixements bàsics de química i física necessaris per a la nanociència, independentment de la formació prèvia de l'alumnat. Normalment els i les estudiants procedeixen de graus científics o tecnològics, com ara biologia, bioquímica o enginyeria química, a més de química o física, en què els continguts i objectius d'aquest curs es poden haver obtingut en nivells molt diferents. Es plantegen aquests objectius:

1. Obtindre o demostrar la capacitat d'usar el llenguatge bàsic de l'estructura i enllaç químics de les molècules, tant inorgàniques com orgàniques, incloent-hi les interaccions moleculars no enllaçades.
2. Obtindre o demostrar la capacitat d'usar el llenguatge bàsic de la química teòrica i computacional en relació amb l'objectiu anterior.
3. Obtindre o demostrar el coneixement bàsic del càlcul de propietats termodinàmiques, a partir de conceptes estadístics.
4. Obtindre o demostrar la capacitat d'usar el llenguatge bàsic de l'estructura i enllaç en estat sòlid.
5. Obtindre o demostrar la capacitat d'usar el llenguatge bàsic de l'estructura electrònica en estat sòlid.
6. Obtindre o demostrar la capacitat d'usar el llenguatge bàsic de l'òptica física, en relació amb la interacció entre la radiació electromagnètica i el sòlid.
7. Obtindre o demostrar la capacitat d'usar el llenguatge bàsic de les propietats elèctriques i magnètiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir conceptos fundamentales de la Física y la Química para aprovechar con éxito el resto de asignaturas del máster.

 

 

Dades generals

Codi: 38300
Professor/a responsable:
UNTIEDT LECUONA, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4

Estudis en què s'imparteix