Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Esta asignatura está orientada a formar ingenieros que puedan satisfacer la gran demanda actual (y futura) de profesionales especializados en  temas relacionados con la gestión de datos estructurados y semiestructurados en formato XML.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2015-16

Competències generals del títol (CG)

 • B10 : Capacitat per a identificar, seleccionar i implementar els diferents capes i components que configuren l'arquitectura programari de les aplicacions web i les aplicacions distribuïdes.
 • B12 : Capacitat de conèixer i aplicar el llenguatge de marcat XML i llenguatges de transformació relacionats amb les aplicacions web, en els components i serveis programari.
 • B6 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar aplicacions web.
 • B7 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar aplicacions distribuïts.
 • B8 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar dispositius mòbils.
 • B9 : Capacitat per a dissenyar, consultar i integrar sistemes de base de dades amb l'objectiu d'optimitzar-ne el rendiment.

 

Habilitats/Destreses

 • A1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • A10 : Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • A11 : Capacidad de creatividad.
 • A12 : Motivación por la calidad.
 • A13 : Capacidad para mostrar información de forma clara atendiendo a un amplio conjunto de discapacidades técnicas, físicas y psíquicas.
 • A5 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • A7 : Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • A8 : Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • A9 : Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

 

Competències específiques obligatòries:>>de Tecnologies de Desenvolupament Programari

 • C2.1 : Capacitat per a aprendre a utilitzar una plataforma rica de desenvolupament i per a desenvolupar mitjançant els llenguatges de programació de la plataforma .NET i Java.
 • C2.10 : Capacitat per a aprendre i desenvolupar arquitectures programari distribuïdes basades en sistemes orientats a serveis mitjançant la plataformes .NET i Java.
 • C2.11 : Capacitat per a desenvolupar aplicacions pesades per a un dispositiu mòbil que requereixen una arquitectura orientada a serveis mitjançant la plataforma .NET i Java.
 • C2.12 : Capacitat per a desenvolupar interfícies d'usuari lleugeres en les aplicacions per al dispositiu mòbil.
 • C2.13 : Capacitat per a aprendre a definir, validar i utilitzar el llenguatge de marcat XML en els seus diferents, els diferents escenaris d'una aplicació.
 • C2.14 : Explicar els possibles usos de les transformacions basades en XSLT. Descriure la manera d'aplicar XSLT i les construccions més bàsiques d'aquest llenguatge.
 • C2.15 : Explicar els APIs bàsics per a analitzar un document XML. Descriure les diferències bàsiques entre els diferents enfocaments.
 • C2.2 : Capacitat per a desenvolupar aplicacions d'escriptori amb accés a una base de dades relacional mitjançant la plataforma .NET i Java.
 • C2.3 : Capacitat per a conèixer i utilitzar les tècniques de desenvolupament per a aplicacions web mitjançant les eines de programació de la plataforma .NET i Java.
 • C2.4 : Capacitat per a desenvolupar aplicacions web mitjançant peticions síncrones i asíncrones i amb accés a una base de dades relacionar en les plataformes .NET i Java.
 • C2.5 : Capacitat per a aprendre i aplicar diferents solucions de gestió de bases de dades per a l'accés eficient i per a assegurar l'accés en entorns d'alta concurrència.
 • C2.6 : Conèixer diferents sistemes de gestió de bases de dades apropiats per al maneig de grans volums d'informació i valorar la seua integració amb les plataformes de desenvolupament programari.
 • C2.7 : Conèixer i saber aplicar les diferents opcions d'indexació per a millorar el rendiment de la base de dades relacional.
 • C2.8 : Capacitat per a aprendre i desenvolupar arquitectures de computació distribuïdes basades en trucades a procediments remots amb la plataforma .NET i Java.
 • C2.9 : Capacitat per a aprendre i desenvolupar arquitectures de computació distribuïda basades en sistemes orientats a missatges amb la plataforma .NET i Java.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar una plataforma de client ric per a desenvolupar aplicacions.
 • Utilitzar eines que milloren el desenvolupament col·laboratiu com a control de versions, gestió documental, etc.
 • Desenvolupar el codi necessari per a validar les dades d'entrada, mitjançant l'ús d'expressions regulars i controls de validació, a més de controlar possibles excepcions.
 • Desenvolupar aplicacions que accedisquen a bases de dades mitjançant eines de mapatge objecte relacional.
 • Desenvolupar programes que utilitzen documents del llenguatge de marques extensible (XML) com a font o repositori de dades.
 • Estimular el coneixement i la utilització de les noves tecnologies emergents, en el marc de les aplicacions distribuïdes.
 • Aprofitar els avantatges funcionals aportats per aquest tipus de tecnologies per a desenvolupar aplicacions distribuïdes.
 • Perfeccionar la metodologia de desenvolupament d'aplicacions distribuïdes.
 • Estimular el coneixement i l'ús de noves tecnologies emergents en el marc de les aplicacions web.
 • Desenvolupar una aplicació web seguint el procés adequat i amb l'ús de noves tecnologies.
 • Perfeccionar la metodologia de desenvolupament de les aplicacions web.
 • Determinar la tecnologia més adequada per a implementar una aplicació per a dispositius mòbils.
 • Dissenyar interfícies d'usuari que s'adapten a les característiques dels dispositius, optimitzant-ne la usabilitat.
 • Desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils que es comuniquen amb aplicacions web i emmagatzemen dades locals.
 • Mantindre rèpliques locals de dades remotes que permeten a les aplicacions treballar fora de línia (offline) i sincronitzar les dues còpies per a mantindre la consistència.
 • Utilitzar els emuladors per a desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils.
 • Especificar correctament un nou llenguatge de marcatge utilitzant XML, mitjançant una gramàtica, i permetre'n posteriorment la validació.
 • Escriure analitzadors mitjançant les interfícies de programació estàndard de XML amb Java i NET.
 • Decidir on i com és apropiat l'ús de XML en un escenari d'aplicació concret i avaluar les possibles alternatives.
 • Avaluar la indexació de base de dades òptima per a cada sistema de programari.
 • Avaluar les consultes a base de dades i els processos involucrats en funció del rendiment òptim.
 • Integrar estàndards de representació en la gestió de dades.
 • Diferenciar la gestió de les dades de les plataformes que en fan ús.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

El alumno que aproveche satisfactoriamente esta asignatura, al finalizar será capaz de:

 • Explicar qué es XML y cómo se puede utilizar para definir nuevos lenguajes de marcado.
 • Describir los posibles escenarios de uso de XML en el contexto de una  aplicación Web.
 • Explicar el concepto de espacio de nombres y la forma de usarlo para  combinar etiquetas de distintos lenguajes.
 • Describir las formas de validar un documento XML y los lenguajes existentes para definir gramáticas XML.
 • Explicar los posibles usos de las transformaciones basadas en XSLT.
 • Describir la forma de aplicar XSLT y las construcciones más básicas de este lenguaje.
 • Explicar los APIs básicos para analizar XML. Describir las diferencias  básicas entre los enfoques de SAX y DOM. 

 

 

Dades generals

Codi: 38209
Professor/a responsable:
LUJAN MORA, SERGIO
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix