Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Elaboración de un proyecto final como ejercicio integrador y de síntesis. Iniciación al alumno en técnicas y actividades dirigidas hacia la investigación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG16 : Saber fer presentacions eficaces en públic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE51 : Presentació i defensa davant d'un tribunal universitari d'un projecte consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a fer un exercici integrador de totes les matèries cursades en els estudis de la titulació, a més de preparar la documentació necessària, extraure'n conclusions i analitzar-ne els resultats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Saber elaborar un ejercicio integrador de todas las materias cursadas en los estudios de la titulación, preparando la documentación necesaria, extrayendo conclusiones y analizando los resultados obtenidos. Iniciar al alumno en la investigación científica, permitiéndole adquirir las destrezas, técnicas, conocimientos sobre la materia y capacidad de análisis y crítica para desarrollar su futura labor investigadora. Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un proyecto fin de posgrado, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. Aplicar los conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridas, vinculando a los estudiantes a la realidad empresarial y profesional, completando y complementando su formación teórica con la práctica.

 

 

Dades generals

Codi: 38014
Professor/a responsable:
PEREZ SANCHEZ, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix