Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY I SIMULACIÓ DE ROBOTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El disseny de sistemes robòtics és una part fonamental de la robòtica, especialment per a la multitud de diferents aplicacions de la indústria actual. En aquesta assignatura es descriuen els continguts necessaris per a la modelització avançat, simulació dinàmica, selecció de mecanismes / accionaments, i anàlisi mecànica avançat per al desenvolupament complet d'un sistema robòtic específic, segons les especificacions de la tasca a realitzar pel robot. Dins l'apartat de modelatge avançat es descriuran les eines de resolució per a la cinemàtica i dinàmica de l'robot en base a les dades de la tasca. Per a la selecció dels mecanismes / accionaments, s'explicarà com seleccionar la part mecànica de l'robot en base a les dades de el model. Finalment, es comentarà com realitzar l'anàlisi mecànica avançat per poder tenir un disseny avançat i complet de l'robot.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Assessorament sobre elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics o d'automatització en diferents aplicacions.
 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG3 : Posar en marxa i mantenir sistemes robòtics o d'automatització que satisfacen els requeriments d'aplicacions industrials o de serveis.
 • CG4 : Aplicació de noves tecnologies de robòtica i d'automatització als diferents sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar la competitivitat.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Raonament crític.
 • CG7 : Treballar, planificar, ordenar i supervisar el treball en equips multidisciplinaris.
 • CG8 : Treballar en un context internacional.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.
 • CG13 : Capacitat per a treballar i aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>robòtica

 • CERO11 : Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i anàlisi de sistemes robòtics.
 • CERO3 : Capacitat per a abordar problemes de cinemàtica directa i inversa, utilitzant les matrius de transformació per a modelar sistemes articulats.
 • CERO4 : Capacitat per a analitzar i entendre les restriccions en la dinàmica dels sistemes articulats.
 • CERO5 : Comprendre el funcionament de les màquines elèctriques i conèixer la seua utilització com a actuadors en robòtica.
 • CERO6 : Conèixer el funcionament de transmissions i reductors i la seua aplicació als sistemes articulats.

 

Competències específiques:>>sensors

 • CESE2 : Analitzar i entendre la importància i aplicabilitat dels sistemes de percepció en processos de sensorització en sistemes robòtics o automàtics.
 • CESE4 : Analitzar i optimitzar el disseny d'un procés de presa de mesures per a obtenir la precisió i exactitud requerides.

 

Competències específiques:>>interfícies

 • CEIN2 : Disseny i programació de simulacions interactives per a estudiar el comportament d'equips i sistemes robòtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre les diferents fases en el disseny conceptual d'un robot.
 • Conèixer les principals eines per a la simulació i disseny avançat de robots.
 • Ser capaç de modelar cinemàtica i dinàmicament un robot.
 • Saber aplicar la cinemàtica de moviment per a calcular les velocitats màximes en les tasques.
 • Saber calcular les dimensions òptimes de la part mecànica d'un robot a través dels resultats del desenvolupament de la solució cinemàtica.
 • Saber simular i calcular els motors per al robot mitjançant dels resultats del desenvolupament de la solució dinàmica.
 • Saber realitzar el disseny mecànic i electrònic d'un robot.
 • Saber realitzar l'anàlisi de tensions i forces en la part mecànica del robot.
 • Conèixer les diferents tècniques de disseny per a una altra mena de sistemes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Desenvolupar els coneixements necessaris per a la modelització avançat de la cinemàtica i dinàmica dels robots.

Establir els principis de funcionaments dels principals mecanismes emprats en la construcció de robots.

Analitzar i seleccionar els diferents mecanismes / accionaments adequats per a un sistema robòtic en base a les dades de el model de l'robot.

Conèixer les eines programari per al desenvolupament i anàlisi de el disseny mecànic avançat d'un sistema robòtic.

Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar el disseny complet d'un sistema robòtic a partir de les dades de la tasca.

 

 

Dades generals

Codi: 37816
Professor/a responsable:
JARA BRAVO, CARLOS ALBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix