Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFORMÀTICA INDUSTRIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Les principals característiques dels sistemes informàtics utilitzats en la indústria són l'escalabilitat, que siguen fàcils de mantindre, la tolerància a fallades, la seua capacitat de gestionar processos en temps real i la necessiteu de captar i processar dades de fabricació. Per a desenvolupar aquest tipus de projectes, s'exposarà com estructurar cadascuna de les seues parts.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG3 : Posar en marxa i mantenir sistemes robòtics o d'automatització que satisfacen els requeriments d'aplicacions industrials o de serveis.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Raonament crític.
 • CG7 : Treballar, planificar, ordenar i supervisar el treball en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat per a treballar i aprendre de manera autònoma.
 • CG14 : Capacitat d'adaptació a noves situacions fomentant la creativitat i l'esperit emprenedor.

 

Competències específiques:>>automatització

 • CEAU5 : Capacitat d'anàlisi i comprensió de tots els aspectes tecnològics relacionats amb els diferents processos de fabricació i sistemes informàtics en una planta industrial.
 • CEAU6 : Aplicar mètodes, tècniques i instruments específics per a desenvolupar sistemes en temps real i tolerants a fallades per al control, monitoratge i tractament de dades en processos industrials.
 • CEAU7 : Prendre decisions en relació amb el disseny i la programació de sistemes industrials distribuïts mitjançant sistemes de comunicacions industrials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprensió de tots els components que s'integren en un sistema informàtic industrial.
 • Projectes de sistemes informàtics per al control en temps real de processos industrials.
 • Capacitat d'avaluació i gestió de fallades en la cadena de producció.
 • Disseny, planificació i gestió de sistemes de mineria de dades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Comprensió de tots els components que s'integren en un sistema informàtic industrial.
 • Projectes de sistemes informàtics per al control en temps real de processos industrials.
 • Capacitat d'avaluació i gestió de fallades en la cadena de producció.
 • Desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a processos industrials.

 

 

Dades generals

Codi: 37806
Professor/a responsable:
RAMON CARRETERO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,44
Crèdits pràctics: 0,76
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,44
  Crèdits pràctics: 0,76
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix