Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ROBÒTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

En aquesta matèria es van a estudiar els elements que componen un sistema robòtic, tipus de robots i l'anàlisi de la seua cinemàtica i dinàmica. També es veuran els mètodes de control de robots, centrant-se principalment en el control cinemàtic per a la generació i realització de trajectòries. En l'apartat més pràctic es realitzarà la programació de robots mitjançant entorns simulats i en robots reals. Finalment es tractaran els aspectes a considerar per a implantar un sistema robòtic en la indústria, les característiques de seguretat i les normatives a considerar.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Competències en un idioma estranger.
 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Assessorament sobre elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics o d'automatització en diferents aplicacions.
 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG3 : Posar en marxa i mantenir sistemes robòtics o d'automatització que satisfacen els requeriments d'aplicacions industrials o de serveis.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Raonament crític.
 • CG8 : Treballar en un context internacional.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.
 • CG14 : Capacitat d'adaptació a noves situacions fomentant la creativitat i l'esperit emprenedor.

 

Competències específiques:>>automatització

 • CEAU3 : Elecció dels sistemes més adequats per a gestionar la seguretat d'un edifici a partir d'unes necessitats determinades.

 

Competències específiques:>>robòtica

 • CERO1 : Aplicació de les tècniques de control, planificació i programació de robots en diferents situacions.
 • CERO2 : Selecció d'un robot per a la seua implantació en una aplicació tenint en consideració els estàndards existents.
 • CERO3 : Capacitat per a abordar problemes de cinemàtica directa i inversa, utilitzant les matrius de transformació per a modelar sistemes articulats.
 • CERO4 : Capacitat per a analitzar i entendre les restriccions en la dinàmica dels sistemes articulats.
 • CERO7 : Conèixer les noves tendències de la robòtica.
 • CERO8 : Conèixer les característiques i usos de la robòtica industrial i de serveis.

 

Competències específiques:>>interfícies

 • CEIN2 : Disseny i programació de simulacions interactives per a estudiar el comportament d'equips i sistemes robòtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç d'elaborar d'informes amb propostes de sistemes robòtics, que complisquen els requisits necessaris per a aplicar-los.
 • Conèixer l'equipament que poden oferir diverses companyies i ser capaç de seleccionar-ne el més adequat segons l'aplicació a realitzar.
 • Aplicar els coneixements adquirits per a planificar i programar sistemes robòtics.
 • Fer projectes de programació de robots segons el llenguatge específic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Capacidad de elaboración de informes con propuestas de sistemas robóticos que cumplan los requisitos necesarios para su aplicación.
 • Conocimiento del equipamiento que pueden ofrecer distintas compañías y capacidad para seleccionar el más adecuado según la aplicación a realizar.
 • Aplicación de los conocimientos adquiridos para planificar y programar sistemas robóticos.
 • Proyectos de programación de robots según su lenguaje específico.

 

 

Dades generals

Codi: 37801
Professor/a responsable:
JARA BRAVO, CARLOS ALBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix