Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El Experto en Dirección Comercial y Ventas tiene como cuarta asignatura, Fidelización de Clientes, asignatura de 5 ECTS, que pretende familiarizar al estudiante con los conceptos, las herramientas y la operativa de la estrategia de negocio basada en la gestión de las relaciones con los clientes, buscando maximizar el valor añadido de la oferta con la finalidad de generar relaciones a largo plazo con los clientes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip i en l'aplicació de tècniques innovadores i dinàmiques de la gestió de treball, de projectes i d'equips.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom, d'iniciativa i d'esperit emprenedor.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències Específiques

 • CE2 : Capacitat per a dissenyar un pla de màrqueting, utilitzant totes les eines i variables relatives al màrqueting *mix.
 • CE3 : Conèixer i comprendre els conceptes bàsics del màrqueting i la comercialització a través d'Internet i de les noves tecnologies, i la seua vinculació amb les estratègies de màrqueting globals de l'empresa.
 • CE5 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El objetivo básico de la asignatura Fidelización de Clientes, es proporcionar a los estudiantes de una formación práctica y una visión de conjunto, de los aspectos fundamentales de la gestión de los clientes. En la actualidad, es importante conocer quiénes son nuestros clientes y cuánto nos compran, para la mejor toma de decisiones empresariales. En este sentido, el desarrollo de prácticas de fidelización, se basa en una relación de mutua confianza y respeto, lo que implica una autorización tácita para que la empresa capte, almacene y procese la información personal del cliente, siempre y cuando ésta sea utilizada para mejorar la propuesta de valor de la empresa hacia dicho cliente.

 

 

Dades generals

Codi: 36359
Professor/a responsable:
TORMO DOMINGUEZ, JUANA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,40

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix