Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PLANIFICACIÓ I ESTRATÈGIA DE MÁRQUETING (I)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Planificación y Estrategia de Marketing (I), asignatura de 10 ECTS, está incluida en el Módulo Planificación y Estrategia de Marketing y pretende familiarizar al estudiante con los conceptos, las herramientas y la lógica del marketing como actividad empresarial. El estudiante conocerá aspectos necesarios para la efectiva planificación y estrategia de un Departamento de Marketing.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Capacitat per a la recerca, processament i interpretació d'informació, procedents de fonts bibliogràfiques i documentals.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip i en l'aplicació de tècniques innovadores i dinàmiques de la gestió de treball, de projectes i d'equips.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en el maneig d'instruments tècnics.
 • CG6 : Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG8 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi, que permeta desenvolupar un raonament crític.
 • CG9 : Capacitat per a l'avaluació de riscos, presa de decisions i planificació d'estratègies.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Integrar-se en l'àrea funcional de màrqueting d'una empresa o organització xicoteta, mitjana o gran i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE10 : Redactar projectes de màrqueting de l'empresa.
 • CE11 : Conèixer les eines d'anàlisi estratègica més habituals en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE2 : Capacitat per a dissenyar un pla de màrqueting, utilitzant totes les eines i variables relatives al màrqueting *mix.
 • CE5 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.
 • CE7 : Preparar la presa de decisions de màrqueting en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE8 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
 • CE9 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

El objetivo básico de la asignatura Planificación y Estrategia de Marketing (I) es proporcionar a los estudiantes de una formación práctica y una visión de conjunto, de los aspectos fundamentales dentro del área funcional de la empresa de la Dirección de Marketing e Investigación Comercial, que les permita la toma de decisiones en su actividad empresarial.

 

 

Dades generals

Codi: 36346
Professor/a responsable:
TORMO DOMINGUEZ, JUANA
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 7,00

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix