Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Con esta asignatura se pretende que el estudiante se informe y se forme en aquellos aspectos relacionados con la calidad de vida de las personas mayores, de los cuidadores familiares de los ancianos frágiles o dependientes, y de la calidad de vida del propio profesional.

La asignatura se centrará en cómo potenciar la calidad de vida; cómo aumentar la expectativa de vida ajustada a calidad; cómo potenciar el crecimiento y desarrollo personal; cómo mejorar la calidad del proceso de morir; cómo mantener o mejorar la capacidad de participación en la toma de decisiones; o cómo mejorar la calidad de vida familiar y de los cuidadores, tanto familiares como profesionales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits a la resolució dels problemes i les necessitats de salut de les persones majors.
 • CG2 : Capacitat per a generar coneixement científic rellevant quant al procés d'envelliment actiu i saludable.
 • CG6 : Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes interessants de recerca, en l'àmbit de l'envelliment actiu i saludable.
 • CG8 : Capacitat per a treballar en equip, i amb població major, en la resolució de problemes d'envelliment i salut.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Capacitat per a avaluar la qualitat d'articles de recerca sobre envelliment actiu i salut.
 • CE5 : Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i pràctics, els recursos rellevants, els mitjans d'avaluació i potenciació de les capacitats de les persones majors per a tenir un envelliment actiu i saludable.
 • CE8 : Capacitat per a contribuir a la millora de la qualitat de vida relacionada amb la salut, mitjançant el coneixement i la comprensió de les característiques biopsicosocials de les persones majors.
 • CE9 : Conèixer els conceptes científics i principis propis de la psicologia i de les intervencions psicològiques en contextos clínics i de la salut, per a contribuir a la millora de la qualitat de vida i l'envelliment actiu i saludable de les persones majors.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

- Conocer los modelos explicativos de la calidad de vida relacionada con la salud en las personas mayores.
- Adquirir los conocimientos necesarios para la aplicación de esta información en los contextos comunitarios o residenciales de interés.
- Capacitar al profesional con técnicas e instrumentos concretos para la evaluación e intervención en calidad de vida.
- Adquirir los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para abordar nuevas exigencias relacionadas con la calidad de vida que se     planteen en su carrera profesional e investigadora.
- Sensibilizar acerca de la importancia de la calidad de vida como aspecto central para una atención socio-sanitaria de calidad.

 

 

Dades generals

Codi: 36107
Professor/a responsable:
FERNANDEZ ALCANTARA, MANUEL
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix