Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

En esta asignatura se abordarán los últimos avances en el estudio de la psicología del envejecimiento, con el fin de que el alumnado adquiera la formación necesaria que desarrollará en su profesión y poder dar respuesta a las necesidades psicológicas que plantean las personas mayores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits a la resolució dels problemes i les necessitats de salut de les persones majors.
 • CG2 : Capacitat per a generar coneixement científic rellevant quant al procés d'envelliment actiu i saludable.
 • CG6 : Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes interessants de recerca, en l'àmbit de l'envelliment actiu i saludable.
 • CG8 : Capacitat per a treballar en equip, i amb població major, en la resolució de problemes d'envelliment i salut.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Coneixement sobre les contribucions de la neurociència cognitiva a la comprensió de l'envelliment, tant normal com patològic, tenint en compte els canvis estructurals i funcionals produïts al cervell en l'edat avançada i les opcions d'intervenció en aquest camp.
 • CE11 : Habilitat per a seleccionar i aplicar tècniques d'intervenció per a retardar l'aparició del deteriorament cognitiu i prevenir la dependència en les persones majors.
 • CE2 : Dissenyar, avaluar i implementar programes d'intervenció per a aconseguir un envelliment actiu i saludable.
 • CE3 : Capacitat per a dissenyar estratègies de recerca que responguen a preguntes sobre envelliment actiu i salut.
 • CE5 : Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i pràctics, els recursos rellevants, els mitjans d'avaluació i potenciació de les capacitats de les persones majors per a tenir un envelliment actiu i saludable.
 • CE6 : Identificar els factors biològics, psicològics i socials que afavoreixen un envelliment saludable.
 • CE7 : Capacitat de distingir els processos propis de l'envelliment i els patològics de les persones majors, en funció del coneixement adquirit sobre els processos de canvi evolutiu durant la vellesa.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

- Adquirir un concepto de envejecimiento y salud integral acorde con las directrices establecidas por la OMS.
- Conocer las variables psicológicas, factores y procesos que inciden en el envejecimiento activo y saludable.

 

 

Dades generals

Codi: 36103
Professor/a responsable:
FERRER CASCALES, ROSARIO ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,92
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 1,28
  Crèdits pràctics: 0,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 0,64
  Crèdits pràctics: 0,16

Estudis en què s'imparteix