Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APLICACIONS DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura práctica e instrumental, destinada a formar en una herramienta básica para el estudio y gestión del territorio, donde poner de manifiesto las ventajas de la cartografía digital y los SIG para el análisis de variables ambientales y su aplicación en la resolución de problemas territoriales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Metodologies necessàries per a desenvolupar un projecte o un treball de recerca en temes sobre restauració ambiental i gestió d'espais naturals.
 • CG2 : Capacitat de gestió de la informació obtinguda.
 • CG7 : Habilitats bàsiques informàtiques.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Aplicar els sistemes d'informació geogràfica per a identificar i quantificar patrons en el paisatge i inferir els processos que els originen.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la informació biològica d'un mapa de vegetació/hàbitats.
 • Creació de mapes a partir de bases de dades georeferenciades.
 • Edició de mapes i creació de nova cartografia aplicada, a partir de cartografia existent.
 • Ús de la informació del mapa per a extraure conclusions i generalitzacions.
 • Treball amb models digitals d'elevacions. Càlculs de superfícies reals i projectades.
 • Conéixer i utilitzar el sistema de coordenades UTM.
 • Ús bàsic del conjunt de programes ArcGis (ArcMap, ArcInfo) i els seus mòduls principals.
 • Conéixer els formats principals d'intercanvi de dades i generació de mapes i informes.
 • Cerca d'informació georeferenciada de qualitat. Productes principals.
 • Desenvolupar habilitats per al treball en grup i individual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir destrezas básicas que permiten trabajar con datos espaciales y realizar algunos tipos de análisis con variables del territorio que poseen significado ambiental. Estos conocimientos se basan, esencialmente, en el manejo de programas SIG que permiten manipular datos de naturaleza espacial, extraer información y realizar análisis geoespaciales. Para ello se dará a conocer los diferentes formatos de información cartográfica digital y las posibles aplicaciones para el análisis territorial.

Se pretende transmitir al alumnado la importancia de la cartografía como medio de representación de las variables espaciales, el uso de programas SIG (vectorial y ráster) y su aplicación a la problemática ambiental del territorio, mediante la introducción de estas aplicaciones
en la realización de trabajos de investigación o la redacción de informes profesionales de naturaleza ambiental, con objeto de fomentar el uso de las herramientas de análisis SIG para su aplicación en casos de estudio de procesos territoriales que afectan a la dinámica ecológica.

 

 

Dades generals

Codi: 36022
Professor/a responsable:
BONET JORNET, ANDRES
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,16
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,54

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix