Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LEGISLACIÓ AMBIENTAL I SECTORIAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende facilitar los conocimientos indispensables sobre el sistema de fuentes del Derecho en general y prestar la formación específica relativa al Derecho Ambiental, con el objetivo de conocer los principales instrumentos jurídicos para la protección medioambiental, así como el régimen jurídico de los sectores ambientales que comportan una intervención sobre los agentes contaminantes o que están referidos a la protección de los recursos naturales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica de la restauració i gestió del medi.

 

Competències genèriques de grau

 • B1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • B4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • B6 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • B7 : Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Quant als objectius generals del Màster, es pretén, amb aquesta assignatura, aprofundir en el coneixement dels mecanismes jurídics d'intervenció, que utilitzen actualment les administracions públiques per a protegir el medi ambient a partir de l'anàlisi de la legislació sectorial.

Els objectius transversals són:

 • Aprofundir en el coneixement de diversos conceptes i institucions del dret ambiental.
 • Aprendre els mètodes adequats per a investigar la legislació vigent a cada moment.
 • Conéixer la legislació sectorial vigent en matèria de medi ambient.
 • Interpretar correctament textos normatius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

En cuanto a objetivos generales del Master, se pretende con esta asignatura profundizar en el conocimiento de los mecanismos jurídicos de intervención que utilicen actualmente las Administraciones públicas para la protección del medio ambiente a partir del análisis de la legislación sectorial.

Como objetivos transversales:

Profundizar en el conocimiento de diferentes conceptos e instituciones del Derecho Ambiental.
Aprendizaje de los métodos adecuados para la investigación de la legislación vigente en cada momento.
Conocer la legislación sectorial vigente en materia de medio ambiente.
Interpretación correcta de textos normativos.

 

 

Dades generals

Codi: 36002
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix