Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES D'ANÀLISI DE MATERIALS POLIMÈRICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura "Mètodes d'anàlisis de materials polimèrics" és una assignatura optativa de 3 ECTS, que s’enquadra dins de la matèria Materials Polimèrics, del Mòdul d'especialització. Es troben altres dos assignatures optatives que estudien diferents aspectes dels materials polimèrics. Així, l'assignatura "Ciència de polímers", abasta l'estudi de l'estructura i propietats dels polímers, principalment per a la seua aplicació com a adhesius. L'assignatura "Polímers conductors. Fonaments i aplicacions" es centra en els mètodes de síntesis, principalment electroquímics, així com en les propietats i aplicacions tecnològiques dels polímers conductors.

L'assignatura "Mètodes d'anàlisis de materials polimèrics" introdueix l'alumne en el coneixement de les diferents tècniques experimentals d'anàlisi de materials polimèrics, independentment de la seua aplicació, les quals permeten l'estudi de la química, topografia i energia superficials. Es fa especial incidència en les tècniques d’espectroscòpia i de microscòpia per a l'anàlisi de superfícies i interfases de polímers, així com en les tècniques per a l'avaluació de l'energia superficial. Els i les alumnes que han cursat les assignatures del Mòdul Fonamental "Tècniques de caracterització I: Dispersió de raigs X, neutrons i electrons, microscòpies (6ECTS) i "Tècniques de caracterització II: Espectroscòpies i tècniques de superfície" posseeixen els coneixements teòrics bàsics que els permetran, en aquest mòdul d'especialització, aplicar aquestes tècniques a l'estudi concret de materials polimèrics, a destriar entre la informació proporcionada per cadascuna d'elles i restringir l'anàlisi a la superfície del polímer.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>d'especialització

 • CEE28 : Conèixer les tècniques d'anàlisi de materials polimèrics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJECTIUS COGNITIUS
1. Conèixer els fonaments de les principals tècniques d'anàlisi de materials polimèrics per a l’aplicació en el desenvolupament de la recerca.
2. Conèixer la base teòrica, la metodologia i l'aplicació de diferents tècniques per a restringir l'anàlisi a la superfície dels materials polimèrics.
3. Conèixer les tècniques d'avaluació de propietats mecàniques dels materials polimèrics.

OBJECTIUS INSTRUMENTALS
1. Desenvolupar en l’alumnat la capacitat de seleccionar la tècniques de caracterització més adequades en funció del tipus de mostra de material polimèric, de la profunditat de superfície de la qual s’obté informació, que l'assaig siga o no destructiu, etc.
2. Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d'interpretar resultats experimentals, relacionant la informació proporcionada per cada tècnica d'anàlisi de materials polimèrics per a arribar a conclusions sobre les propietats d’eixe material.

OBJECTIUS ACTITUDINALS
1. Desenvolupar en l’alumnat un aprenentatge autònom d'aprofundiment en els conceptes desenvolupats en l'assignatura.
2. Desenvolupar en l’alumnat inquietud per interpretar adequadament els resultats de recerca.
3. Desenvolupar en l’alumnat la capacitat crítica per a conèixer i debatre els últims avançaments en la teoria i pràctica de l'anàlisi de materials polimèrics.

 

 

Dades generals

Codi: 35824
Professor/a responsable:
PASTOR BLAS, MARIA DE LAS MERCEDES
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix