Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Esta asignatura se encuentra ubicada en el segundo semestre del Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud. De acuerdo a lo establecido en el RD 1393 del 29 de octubre de 2007 en su artículo 15.3: La enseñanza de Máster concluirá con la elaboración y defensa de un Trabajo fin de Máster. Por tanto, este sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Valorar la qualitat i viabilitat de diverses estratègies, eines o instruments per a obtenir dades o informació i dissenyar estratègies d'implementació.
 • CG11 : Preparar la informació o les dades obtingudes per a analitzar-les, valorar diverses estratègies i fer l'anàlisi.
 • CG12 : Interpretar i comprendre els resultats de recerca de l'àmbit científic propi.
 • CG13 : Redactar diversos tipus de comunicats científics, considerant les normatives internacionals de caràcter general i les diverses convocatòries de finançament.
 • CG7 : Plantejar preguntes de recerca i formular objectius i hipòtesis de recerca.
 • CG8 : Ser capaç de valorar críticament les diverses fonts d'informació documentals, a partir de la qüestió i els objectius de recerca plantejats per realitzar cerques ajustades i obtenir resultats pertinents.
 • CG9 : Dissenyar els estudis de recerca més convenients per a respondre qüestions de recerca, considerant criteris de qualitat metodològica i de viabilitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Valorar críticament recerques i interpretar-ne els resultats.
 • CE11 : Afrontar la lectura d'informació científica, amb suficient capacitat crítica per a jutjar-ne, raonadament, la validesa i fiabilitat.
 • CE13 : Ser capaç de desenvolupar la metodologia d'un projecte de recerca, des del disseny epidemiològic fins a l'anàlisi de la informació, de manera coherent amb l'objectiu.
 • CE14 : Usar les estratègies d'anàlisi qualitativa més adequades segons el disseny de l'estudi.
 • CE15 : Adquirir la capacitat de sintetitzar la informació, de conceptualitzar les dades i de recontextualitzar l'anàlisi en l'àrea en estudi.
 • CE17 : Identificar les necessitats i demandes de recerca existents en contextos específics de l'atenció sanitària per a grups i àmbits d'interès.
 • CE18 : Conèixer els instruments d'avaluació i diagnòstic més utilitzats en l'àmbit de la recerca en resultats de salut.
 • CE2 : Dissenyar una recerca per a respondre a una pregunta original.
 • CE5 : Valorar instruments de mesura i elegir-ne el més adequat per a mesurar un resultat d'interès.
 • CE7 : Aplicar els mètodes estadístics com a eina fonamental de recerca en ciències de la salut.
 • CE8 : Capacitat d'aplicar els recursos informàtics en el procés d'anàlisi estadística de dades.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

El TFG permitirá al alumno la aplicación práctica de los principios y metodologías de la investigación, así como la adquisición de las competencias descritas en los objetivos generales de este título de máster.

El alumno será capaz de:
· Enunciar preguntas, objetivos y/o hipótesis de investigación.
· Llevar a cabo búsquedas bibliográficas para documentar la justificación de una pregunta de investigación.
· Diseñar estudios de investigación con el objetivo de dar respuesta a una pregunta de investigación.
· Seleccionar instrumentos de medición para la consecución de sus objetivos.
· Diseñar y preparar los datos para llevar a cabo la estrategia de análisis de datos adecuada a su pregunta de investigación. Redactar distintos tipos de comunicado científico (proyectos de investigación, artículos de investigación, comunicaciones a congresos) considerando las normativas internacionales de carácter general, listados de comprobación y directrices para la redacción de informes en revistas científicas y diferentes organismos de investigación. Defender en público un proyecto de investigación.

 

 

Dades generals

Codi: 35712
Professor/a responsable:
OLIVER ROIG, ANTONIO
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,14
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,15
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,15
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,15
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix