Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Esta asignatura se enmarca en el contexto de la Enfermería y la Salud Comunitaria, teniendo en cuenta las caractaerísticas diferenciadoras de la investigación con grupos de población frente a personas individuales.

Se centra en las prioridades de investigación en este campo, apoyado en las evidencias específicas que apoyan el trabajo comunitario, a través de estrategias de búsqueda focalizadas en este área. Se complementa con estrategias de análisis dirigidos a estudios de salud de la comunidad y finaliza con ejemplos prácticos de aplicación a la investigación en el contexto comunitario.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Valorar la qualitat i viabilitat de diverses estratègies, eines o instruments per a obtenir dades o informació i dissenyar estratègies d'implementació.
 • CG11 : Preparar la informació o les dades obtingudes per a analitzar-les, valorar diverses estratègies i fer l'anàlisi.
 • CG12 : Interpretar i comprendre els resultats de recerca de l'àmbit científic propi.
 • CG7 : Plantejar preguntes de recerca i formular objectius i hipòtesis de recerca.
 • CG9 : Dissenyar els estudis de recerca més convenients per a respondre qüestions de recerca, considerant criteris de qualitat metodològica i de viabilitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Identificar les necessitats i demandes de recerca existents en contextos específics de l'atenció sanitària per a grups i àmbits d'interès.
 • CE2 : Dissenyar una recerca per a respondre a una pregunta original.
 • CE29 : Construir, interpretar i modelitzar diversos indicadors de salut, a partir de les fonts de dades disponibles.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

- Diseñar estudios de investigación coherentes con las prioridades de investigación en enfermería y salud comunitaria

- Construir, interpretar y modelizar diferentes indicadores de salud a partir de las fuentes de datos disponibles.

- Desarrollar el proceso de implementación en la práctica de la enfermería y la salud comunitaria de la evidencia científica disponible.

 

 

Dades generals

Codi: 35706
Professor/a responsable:
VERDU SORIANO, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix