Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

1. Presentación breve de la asignatura:

Esta asignatura inicia al alumno en el conocimiento y comprensión de la historia, la cultura de los cuidados y el pensamiento crítico; clarificando la incidencia de todo ello en la salud y enfermedad de los grupos humanos. En esta asignatura se explican tanto la dimensión histórico cultural de los cuidados, como la importancia del pensamiento crítico en la la salud y, de forma transversal, se analiza la vinculación entre la reflexión en la práctica y el desarrollo de la autonomía y madurez personal en el contexto del autocuidado.

2. Conexiones con otras materias y segmento en el que se incluye: La asignatura tiene carácter optativo y se imparte en el primer semestre de 1º del máster de investigación en salud. Tiene sus raíces en la asignatura troncal "Fundamentos I" de enfermería (impartida en 1º curso) y también el la asignatura "Cultura de los Cuidados, educación para el desarrollo y pensamiento crítico"

3. Justificación de su estudio: El conocimiento de los factores histórico culturales que inciden en la salud y la enfermedad; las competencias pertinentes para la práctica del pensamiento crítico y reflexivo en cualquier contexto cultural constituyen conocimientos, habilidaes y valores, que complementan la formación de los profesionales de enfermería en un mundo cada vez más globalizado. Asimismo, essta asignatura tiene el propósito de servir de cauce para el nacimiento y desarrollo de ideas y proyectos de investigación en las temáticas concernientes.

 

4. Interés para el futuro profesional del estudiante:

La historia resulta imprescindible para comprender la dinámica continua y cambiante de los contextos sociales y culturales en los que se construyen los sistemas de salud. La multiculturalidad, los flujos migratorios y la diversidad a que da lugar, representan un reto para los profesionales de enfermería que tienen que dispensar cuidados a personas de diferentes culturas, tradiciones, creencias y valores. Esta asignatura potencia la competencia cultural en los cuidados, preparando a los alumnos para el desempeño de la enfermería transcultural y para la generación de proyectos de investigación en las mencionadas temáticas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Valorar la qualitat i viabilitat de diverses estratègies, eines o instruments per a obtenir dades o informació i dissenyar estratègies d'implementació.
 • CG14 : Aplicar les directrius generals per a la redacció d'informes i les indicacions específiques de les revistes científiques o congressos, a més dels llistats de verificació, d'acord amb els dissenys impulsats per institucions o moviments internacionals.
 • CG9 : Dissenyar els estudis de recerca més convenients per a respondre qüestions de recerca, considerant criteris de qualitat metodològica i de viabilitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Afrontar la lectura d'informació científica, amb suficient capacitat crítica per a jutjar-ne, raonadament, la validesa i fiabilitat.
 • CE14 : Usar les estratègies d'anàlisi qualitativa més adequades segons el disseny de l'estudi.
 • CE15 : Adquirir la capacitat de sintetitzar la informació, de conceptualitzar les dades i de recontextualitzar l'anàlisi en l'àrea en estudi.
 • CE2 : Dissenyar una recerca per a respondre a una pregunta original.
 • CE27 : Reconèixer la importància dels estudis de gènere, classe i ètnia, com a eina notable per a la comprendre l'etiologia de les malalties en dones i homes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

-Comprender el origen y evolución histórica de la cultura de los cuidados en España.

-Comprender el origen y evolución histórica de la cultura de los cuidados a nivel internacional.

-Identificar los principales factores que han incidido en la historia de la enfermería.

-Describir la historia cultural de los cuidados en el contexto de la salud mental.

-Reflexionar sobre la incidencia de la cultural predominante en el rol de la enfermería.

 

 

Dades generals

Codi: 35705
Professor/a responsable:
SILES GONZALEZ, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix