Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

En el ámbito de la investigación en las ciencias de la salud, la medición y evaluación basadas en instrumentos de resultados de salud informados por el paciente (Patient-reported outcomes, PRO) ha experimentado un gran desarrollo en las últimas décadas. Este desarrollo se ha producido tanto en la investigación (investigación clínica e investigación de resultados de salud) como en la práctica clínica. Con este curso se pretende dotar de una amplia comprensión del campo de la medida basada en instrumentos PRO, aunque también se abordan cuestiones generales de medida para otro tipo de instrumentos, así como dotar de herramientas para el análisis e interpretación de este tipo de medidas. El curso pretende también desarrollar habilidades para valorar estas medidas y ayudar a decidir sobre el instrumento más adecuado en cada situación. Por útlimo, dado que gran parte de las medidas PRO se han desarrollado en inglés (pero no sólo), se abordará el proceso de adaptación linguistica y cultural de estas medidas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Valorar la qualitat i viabilitat de diverses estratègies, eines o instruments per a obtenir dades o informació i dissenyar estratègies d'implementació.
 • CG11 : Preparar la informació o les dades obtingudes per a analitzar-les, valorar diverses estratègies i fer l'anàlisi.
 • CG12 : Interpretar i comprendre els resultats de recerca de l'àmbit científic propi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Fer anàlisis psicomètriques i clinimètriques bàsiques, amb el programari adequat, i interpretar-ne els resultats.
 • CE4 : Dissenyar un estudi per a examinar la fiabilitat, validesa i responsivitat d'una mesura.
 • CE5 : Valorar instruments de mesura i elegir-ne el més adequat per a mesurar un resultat d'interès.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

COMPETENCIAS

CG10 Valorar la calidad y viabilidad de distintas estrategias, herramientas y/o instrumentos para la obtención de datos o información y diseñar estrategias de implementación.
CG11 Preparar la información o los datos obtenidos para su análisis, valorar distintas estrategias de análisis y realizar dicho análisis
CG12 Interpretar y comprender los resultados de investigación de su ámbito científico.
CE1 Realizar análisis psicométricos/clinimétricos básicos con software apropiado e interpretar los resultados.
CE2 Diseñar un estudio para examinar la fiabilidad, validez y responsividad de una medida.
CE3 Valorar instrumentos de medida y elegir el más apropiado para medir un resultado de interés.

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender los métodos psicométricos/clinimétricos básicos y conocer algunos métodos avanzados.
2. Comprender e interpretar los resultados de análisis psicométricos/clinimétricos básicos y algunos avanzados empleados en estudios que usan medidas de resultados de salud basadas en el paciente.
3. Conocer las fases de la adaptación de un instrumento de medida.
4. Realizar análisis psicométricos/clinimétricos básicos con software apropiado.
5. Valorar críticamente una revisión estructurada publicada de instrumentos de medida.
6. Analizar un cuestionario de una encuesta de salud.
7. Diseñar un estudio para examinar la fiabilidad, validez y responsividad de una medida.

 

 

 

Dades generals

Codi: 35702
Professor/a responsable:
CABRERO GARCIA, JULIO
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix