Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Esta asignatura obligatoria tiene la finalidad de dotar al alumnado de los conocimientos y de las destrezas necesarias para la selección de las bases de datos bibliográficas y el empleo de los instrumentos de recuperación de la información científica más relevantes en el ámbito de la Salud. Estos conocimientos y destrezas son básicos para realizar consultas y revisiones bibliográfica que fundamenten cualquier proyecto o trabajo de investigación.

La asignatura se imparte en el primer semestre del curso. Esta asignatura tiene una carga total de 3 Créditos ECTS, es decir, que el tiempo total de dedicación para el aprendizaje por parte del estudiante será de 75 horas para lograr adquirir de forma satsifactoria los conocimientos y habilidades previstas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Plantejar preguntes de recerca i formular objectius i hipòtesis de recerca.
 • CG8 : Ser capaç de valorar críticament les diverses fonts d'informació documentals, a partir de la qüestió i els objectius de recerca plantejats per realitzar cerques ajustades i obtenir resultats pertinents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Afrontar la lectura d'informació científica, amb suficient capacitat crítica per a jutjar-ne, raonadament, la validesa i fiabilitat.
 • CE13 : Ser capaç de desenvolupar la metodologia d'un projecte de recerca, des del disseny epidemiològic fins a l'anàlisi de la informació, de manera coherent amb l'objectiu.
 • CE17 : Identificar les necessitats i demandes de recerca existents en contextos específics de l'atenció sanitària per a grups i àmbits d'interès.
 • CE2 : Dissenyar una recerca per a respondre a una pregunta original.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

1) Establecer cuestiones de investigación factibles y plantear objetivos o hipótesis concordantes.

2) Diseñar estrategías de búsqueda bibliográfica precisas o sensibles de acuerdo a los objetivos de investigación establecidos.

3) Determinar los criterios de elegibilidad afines con los objetivos de investigación o hipótesis.

4) Realizar consultas bibliográficas en las base de datos más relevantes en Ciencias de la Salud y acordes con la temática de las cuestiones, objetivos o hipótesis de investigación y filtrar los resultados de acuerdo a los criterios de elegibilidad.

5) Exportar los ficheros de los resultados de la consulta de una bases de datos bibliográfica a un gestor bibliográfico y realizar la salida de citas y de referencias bibliográficas en un estilo normalizado en Ciencias de la Salud.

6) Conocer los indicadores básicos de producción y de visibilidad de la investigación científica.

 

 

Dades generals

Codi: 35700
Professor/a responsable:
ROMA FERRI, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix