Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTE FINAL DE CARRERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Proyecto Fin de Carrera (PFC), también denominado Trabajo Fin de Máster (TFM), del Máster en Arquitectura aparece definido por el anexo de la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto.

Además será de aplicación a todo el desarrollo del Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Máster las siguientes normas y reglamentos de la Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior:

Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos de Fin de Máster en la Universidad de Alicante (C. de Gobierno de 30/10/2012), BOUA (31/10/2012). Modificación parcial del art. 5 de la Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos Fin de Máster en la Universidad de Alicante aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2017. BOUA de 30 de noviembre de 2017.

Reglamento por el que se regulan los Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster en la EPS (30/10/2014) https://eps.ua.es/es/normativa-organos/documentos/reglamento-regulacion-tfg-tfm-30-10-2014.pdf

Reglamento aprobado por la Comisión Académica del Máster

La asignatura de PFC será impartida en formato de taller, ofertándose a los/as estudiantes 4 talleres: uno integrado y tres específicos

1) Taller integrado, compuesto internamente por tres bloques: 

a. Bloque de Ciudad y Territorio.

b. Bloque de Materia y Energía.

c. Bloque Proyectual.

 

2) Taller específico Proyectos Arquitectónicos

3) Taller específico Urbanismo

4) Taller específico Tecnología

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els mètodes de recerca i preparació de projectes de construcció.
 • CG2 : Crear projectes arquitectònics que satisfacen les exigències estètiques i tècniques i els requisits dels usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • CG3 : Comprendre la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat, en particular pel que fa a l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Aptitud i capacitat per a elaborar, presentar i defensar, una vegada obtinguts tots els crèdits de grau i màster, un exercici original, realitzat individualment, davant d'un tribunal universitari que ha de comptar, almenys, amb un professional de reconegut prestigi, proposat per les organitzacions professionals. L'exercici ha de ser un projecte integral d'arquitectura, de naturalesa professional, que sintetitze totes les competències adquirides en la carrera i siga desenvolupat fins al punt que demostrar suficiència per a determinar la completa execució de les obres d'edificació proposades, amb compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o plurisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Habilitat per al raonament crític, entés com a capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT10 : Habilitat per a explicitar actuacions d'acord amb les motivacions, les opinions i els valors propis, entesa com a capacitat per a crear contextos operatius propis que expliciten les nostres aportacions en el context professional, social i cultural.
 • CT11 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms, entesa com a capacitat de generar processos d'autoaprenentatge al llarg de la vida.
 • CT12 : Capacitat de treball en equip amb responsabilitats compartides, entesa com a capacitat de participar en un treball col·lectiu on s'assumeixen tasques o rols de lideratge, recerca i comunicació i s'estableix la participació de cadascun dels integrants.
 • CT13 : Capacitat de treball en equips de caràcter pluridisciplinari i internacional, entesa com a capacitat per a entendre les diferents maneres d'aproximació de cadascun dels membres de l'equip i considerar-ho una oportunitat d'aprenentatge.
 • CT14 : Habilitat per a negociar i resoldre conflictes, entesa com a capacitat per a identificar els compromisos de cadascuna de les parts enfrontades que permeten acords.
 • CT15 : Habilitat per a l'emulació i la Influència inspiracional, entesa com a capacitat per a localitzar en la realitat models personals o socials afins i entendre'ls com una xarxa d'aliats sobre la qual teixir relacions.
 • CT16 : Habilitat per a aportar estímuls intel·lectuals i delegar, entesa com a aptitud per a comprendre les capacitats dels altres i per a utilitzar-les en benefici de l'equip i potenciar els estímuls creatius individuals.
 • CT2 : Habilitat per a l'elaboració de pensament abstracte, entesa com a capacitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
 • CT3 : Habilitat per a la recerca i la innovació, enteses com a mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur, a partir de les dades del passat i de les urgències del present.
 • CT4 : Habilitat per a la presa de decisions, entesa com a capacitat per a entendre el caràcter dels contextos on operem, per a prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT5 : Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant d'àmbit acadèmic com professional.
 • CT6 : Habilitat per a interpretar les diverses cultures i tècniques, entesa com a capacitat per a entendre-les com el substrat imprescindible des del qual actuem.
 • CT7 : Habilitat per a la visió espacial a diferents escales, entesa com a habilitat per a entendre objectes, processos o espais, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.
 • CT8 : Habilitat per a integrar les tecnologies de la informació en les eines de treball, entesa com a capacitat per a integrar aquestes tecnologies en els mètodes de treball.
 • CT9 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional, i en el marc de la sostenibilitat com a horitzó de treball compartit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer un projecte fi de carrera d'acord amb la legislació vigent.
 • Sintetitzar en un document arquitectònic els coneixements adquirits durant el grau i el màster.
 • Integrar en un projecte tecnologies, cultures i coneixements contemporanis diversos.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los objetivos generales del PFC/TFM son:

Realización de un Proyecto Fin de Carrera acorde con la legislación vigente.

Capacidad para sintetizar en un documento arquitectónico los conocimientos adquiridos durante el Grado y el Máster.

Integración en un proyecto único tecnologías, culturas y conocimientos contemporáneos diversos. 

 

 

 

Dades generals

Codi: 35685
Professor/a responsable:
MARTI CIRIQUIAN, PABLO
Crèdits ECTS: 30,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,00
Càrrega no presencial: 27,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,65
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15

Estudis en què s'imparteix