Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
POLÍTIQUES DEL PROJECTE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura forma parte del contexto del Master y consiste en introducir al alumno en los aspectos políticos y sociales del Proyecto Arquitectónico para la elaboración del Trabajo Fin de master (TFM), desde la reflexión sobre la figura del arquitecto en la sociedad.
El programa de trabajo pretende familiarizar al alumno con los materiales históricos, teóricos y conceptuales que han construido el linaje de esa figura del arquitecto que hoy en día aún reproducimos. El objetivo es que cada alumno construya un linaje propio de referencias, estrategias, metodologías y herramientas prácticas que le acompañe durante la realización de su PFC y el inicio de su carrera desde la práctica. Para ello, se realizarán ejercicios prácticos relacionados con el PFC de cada alumno para apropiarse y recrear la vida y obra de arquitectos y autores urbanísticos y teóricos importantes para cada trabajo.
De esta forma, la política del proyecto se entiende como la forma en que el arquitecto ejerce su trabajo en la sociedad. En la asignatura haremos experimentos con el oficio para que que cada uno redefina a ese arquitecto cualquiera, el arquitecto que viene que, como dice Giorgio Agamben del ser cualquiera, no es "el ser no importa cual, sino el ser tal que, sea cual sea, importa...". Así, se trata de reconstruir la escena social, política y productiva en la que nuestro trabajo como arquitectos, sea cual sea, importe.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Comprendre la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat, en particular pel que fa a l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar estructures d'edificació.
 • CE2 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE3 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE5 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE7 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de direcció d'obres.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o plurisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT12 : Capacitat de treball en equip amb responsabilitats compartides, entesa com a capacitat de participar en un treball col·lectiu on s'assumeixen tasques o rols de lideratge, recerca i comunicació i s'estableix la participació de cadascun dels integrants.
 • CT3 : Habilitat per a la recerca i la innovació, enteses com a mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur, a partir de les dades del passat i de les urgències del present.
 • CT4 : Habilitat per a la presa de decisions, entesa com a capacitat per a entendre el caràcter dels contextos on operem, per a prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT5 : Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant d'àmbit acadèmic com professional.
 • CT9 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional, i en el marc de la sostenibilitat com a horitzó de treball compartit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 1. Reconocer la complejidad y la multiplicidad de las ciudades y territorios contemporáneos desde de las prácticas arquitectónicas que pueden ejercerse en ellos con lo que se reconocerá, a su vez, la diversidad del oficio de la arquitectura para situar el recorrido propio dentro de este panorama.
 2. Aprender a argumentar, debatir y exponer la capacidad política de la arquitectura y de los diseños urbanos incorporándola en el lenguaje propio y en las prácticas arquitectónicas específicas del PFC a través de la asimilación de los desarrollos teóricos contemporáneos en ciencias sociales, ecología política y filosofía contemporánea que han involucrado a la arquitectura como práctica política.
 3. Construir un linaje propio para el oficio concreto que el PFC del alumno presenta como propuesta de producción política desde una visión crítica, y por tanto atenta, a las principales corrientes de producción arquitectónica actuales.
 4. Hacer una aportación propia a este linaje arquitectónico reconstruido en la práctica: con producciones materiales propias que reconstruyan y actualicen el trabajo de estos antecedentes.

 

 

Dades generals

Codi: 35682
Professor/a responsable:
GISBERT ALEMANY, ESTER
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix