Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERVENCIÓ I MANTENIMENT EN L'EDIFICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Esta asignatura se centra en torno al Proyecto Fin de Carrera de Intervención como instrumento de reflexión Tecnológica. Para ello, la edición del material realizado por el estudiante a lo largo de la carrera se constituye en el material de arranque del anteproyecto a desarrollar en el PFC.

Complementa a las asignaturas de Construcción que se imparten en el Grado de Arquitectura para abordar la patología de la edificación u otras deficiencias de habitabilidad, funcionalidad o adecuación normativa, y la forma de paliarla y minimizarla desde un adecuado diseño y una correcta práctica constructiva.

Introduce nuevas técnicas para abordar los problemas que puedan aparecer en los edificios desde prácitcas contemporáneas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Crear projectes arquitectònics que satisfacen les exigències estètiques i tècniques i els requisits dels usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • CG3 : Comprendre la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat, en particular pel que fa a l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar estructures d'edificació.
 • CE10 : Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE2 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE3 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE4 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigües, calefacció i climatització.
 • CE7 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de direcció d'obres.
 • CE9 : Aptitud per a intervenir en el patrimoni construït, conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o plurisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT11 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms, entesa com a capacitat de generar processos d'autoaprenentatge al llarg de la vida.
 • CT12 : Capacitat de treball en equip amb responsabilitats compartides, entesa com a capacitat de participar en un treball col·lectiu on s'assumeixen tasques o rols de lideratge, recerca i comunicació i s'estableix la participació de cadascun dels integrants.
 • CT3 : Habilitat per a la recerca i la innovació, enteses com a mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur, a partir de les dades del passat i de les urgències del present.
 • CT4 : Habilitat per a la presa de decisions, entesa com a capacitat per a entendre el caràcter dels contextos on operem, per a prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT5 : Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant d'àmbit acadèmic com professional.
 • CT9 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional, i en el marc de la sostenibilitat com a horitzó de treball compartit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Desarrollo de las líneas estratégicas vinculadas al campo Tecnológico que orientarán el Proyecto Fin de Carrera.

Realización de un anteproyecto de Intervención y mantenimiento a continuar en el PFC.

Integración en el Proyecto de Intervención de procesos Tecnologicos y procesos de Evaluación.

Los objetivos se enmarcan principalmente dentro de Talleres de Trabajo en el que se desarrollarán temáticas que faciliten la aplicación de los contenidos de la asignatura. Dichos Talleres serán pluridisciplinares e intervendrán profesores y críticos invitados de otras Áreas de Conocimiento para reforzar y enriquecer el proceso de aprendizaje.

 

 

 

Dades generals

Codi: 35675
Professor/a responsable:
GALIANO GARRIGOS, ANTONIO LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix