Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EL SISTEMA SÒL-PLANTA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer el funcionament, l'estructura i la dinàmica dels ecosistemes mediterranis, tant en el medi terrestre com en el marí, així com els territoris tradicionalment manipulats per a l'explotació dels recursos.
 • CG10 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes en l'àmbit de la investigació científica.
 • CG2 : Conèixer i valorar la diversitat en tots els sentits del viu, no solament referit a altres organismes, sinó també en la diversitat social i cultural.
 • CG3 : Ser capaç de dissenyar i desenvolupar estratègies sostenibles per a la gestió d'ecosistemes mediterranis, tant en els espais naturals objecte de protecció com en les àrees d'influència antròpica.
 • CG4 : Avaluar el canvi global, analitzant la velocitat dels processos i dels canvis que protagonitza l'actuació humana en el territori.
 • CG5 : Utilitzar en la pràctica, per a resoldre problemes medioambientals, la tecnologia i els mètodes que en l'actualitat inclouen des de l'anàlisi genomicoproteòmica en els organismes fins a les tecnologies de sensors remots.
 • CG6 : Desenvolupar la capacitat de treball multidisciplinari en equip que congregue especialistes de diversos camps competencials del medi ambient.
 • CG7 : Tenir capacitat per a resoldre problemes ambientals relacionats amb l'activitat empresarial i de les administracions públiques.
 • CG8 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CG9 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.

 

Competències específiques:>>mòdul Gestió Ambiental d'Ecosistemes Mediterranis

 • GA1 : Comprendre i ser capaç d'avaluar els usos i demandes de l'aigua per a finalitats diverses en el context mediterrani.
 • GA10 : Conèixer i aplicar la normativa internacional de certificació ambiental ISO i EMAS.
 • GA11 : Ser capaç d'elaborar un estudi d'impacte ambiental i noves propostes de correcció ambiental.
 • GA12 : Conèixer i ser capaç d'aplicar la metodologia per a la realització d'una avaluació ambiental estratègica.
 • GA13 : Adquirir la capacitat de comprendre, analitzar i gestionar problemes de contaminació ambiental i buscar les solucions que els minimitzen des del punt de vista ambiental, aplicatiu i econòmic.
 • GA14 : Ser capaç de proposar mesures correctores que minimitzen la contaminació de l'aire, de l'aigua i el sòl.
 • GA15 : Aplicar les tècniques digitals/estadístiques de tractament d'imatges aèries i satel·litàries per a l'anàlisi del territori i determinació dels usos del sòl.
 • GA16 : Elaborar propostes de planificació innovadores basades en l'avanç del coneixement i l'aplicació de noves tecnologies que permeten una utilització i una gestió adequades de l'espai i un desenvolupament territorial sostenible.
 • GA17 : Conèixer la viabilitat de l'agricultura ecològica com a mitjà de gestió sostenible en el mitjà rural i els nous sistemes de cultiu.
 • GA18 : Identificar i valorar els aspectes relacionats amb la biota i la gestió del medi com a claus per a avançar en l'estudi del medi natural i antròpic.
 • GA2 : Identificar estratègies per a millorar la gestió de l'aigua.
 • GA3 : Conèixer les eines tècniques per a l'aprofitament sostenible de les aigües i les seues possibilitats de millora i innovació.
 • GA4 : Ser capaç de redactar un projecte de tractament i depuració d'aigües urbanes i industrials basat en nous criteris tècnics i la sostenibilitat ambiental.
 • GA5 : Conèixer la legislació aplicable a la producció i gestió de diversos tipus de residus.
 • GA6 : Ser capaç de desenvolupar una bona gestió tècnica dels residus d'orígens diversos.
 • GA7 : Identificar i quantificar els aspectes ambientals i legals per a la planificació ambiental i la prospectiva territorial.
 • GA8 : Capacitat analitzar, implantar i adaptar un sistema de gestió ambiental en diversos tipus d'empreses o organismes oficials.
 • GA9 : Ser capaç de caracteritzar el funcionament i la situació mediambiental d'empreses i institucions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els aspectes relacionats amb la nutrició mineral de les plantes, l'ús d'esmenes i fertilitzants.
 • Reguladors dels cicles biogeoquímics.
 • Qualitat ambiental.
 • Resiliència a pertorbacions (naturals i antròpiques), fragilitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 35635
Professor/a responsable:
MATAIX BENEYTO, JORGE JUAN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix