Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer el funcionament, l'estructura i la dinàmica dels ecosistemes mediterranis, tant en el medi terrestre com en el marí, així com els territoris tradicionalment manipulats per a l'explotació dels recursos.
 • CG10 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes en l'àmbit de la investigació científica.
 • CG2 : Conèixer i valorar la diversitat en tots els sentits del viu, no solament referit a altres organismes, sinó també en la diversitat social i cultural.
 • CG3 : Ser capaç de dissenyar i desenvolupar estratègies sostenibles per a la gestió d'ecosistemes mediterranis, tant en els espais naturals objecte de protecció com en les àrees d'influència antròpica.
 • CG4 : Avaluar el canvi global, analitzant la velocitat dels processos i dels canvis que protagonitza l'actuació humana en el territori.
 • CG5 : Utilitzar en la pràctica, per a resoldre problemes medioambientals, la tecnologia i els mètodes que en l'actualitat inclouen des de l'anàlisi genomicoproteòmica en els organismes fins a les tecnologies de sensors remots.
 • CG6 : Desenvolupar la capacitat de treball multidisciplinari en equip que congregue especialistes de diversos camps competencials del medi ambient.
 • CG7 : Tenir capacitat per a resoldre problemes ambientals relacionats amb l'activitat empresarial i de les administracions públiques.
 • CG8 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CG9 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.

 

Competències específiques:>>mòdul bàsic

 • MB1 : Interpretar les interrelacions entre factors ambientals i processos ecològics del mar Mediterrani, i la seua importància per a la conservació i ordenació de la biodiversitat i recursos marins.
 • MB10 : Usar, gestionar i produir bases cartogràfiques digitals per a obtenir informació ambiental procedent de les imatges derivades de l'ús de sensors remots.
 • MB11 : Desenvolupar models per a poblacions amb estructura i aplicar-los per a la realització de prediccions de la seua evolució en diversos escenaris.
 • MB12 : Modelar sèries temporals d'abundància de recursos marins.
 • MB2 : Aplicar els mètodes per a quantificar els descriptors ambientals, biòtics i sistèmics principals de qualsevol tipus d'ecosistema terrestre mediterrani.
 • MB3 : Identificar els processos bàsics del funcionament d'un ecosistema mediterrani terrestre i el seu risc de degradació i col·lapse.
 • MB4 : Comprendre la importància i aplicacions de les interaccions entre organismes d'ambients mediterranis.
 • MB5 : Conèixer les implicacions del procés històric de colonització humana sobre els ecosistemes, els seus efectes i l'evolució del paisatge actual.
 • MB6 : Conèixer els processos geomorfològics que han modelat la conca mediterrània al llarg de la història i la seua prospectiva.
 • MB7 : Avaluar les necessitats de culturals i les pràctiques agrícoles necessàries en explotacions de l'àmbit mediterrani.
 • MB8 : Ser capaç d'avaluar la fertilitat i la capacitat d'usos dels sòls i dissenyar pràctiques per a conservar-los.
 • MB9 : Ser capaç de caracteritzar el clima i analitzar els problemes de disponibilitat hídrica en els ecosistemes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la metodologia cartogràfica recent, les últimes disposicions i aplicacions cartogràfiques aplicables a l'estudi de l'entorn i les metodologies espacials per a la resoldre problemes ambientals.
 • Treballar sobre mètodes informàtics basats en l'ús de sistemes d'informació geogràfica, programari lliure i llicència campus, incidint especialment en els aspectes relatius a l'estructuració de les bases de dades, àlgebra de mapes i modelització ambiental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 35630
Professor/a responsable:
Navarro Pedreño, Jose
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix