Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer el funcionament, l'estructura i la dinàmica dels ecosistemes mediterranis, tant en el medi terrestre com en el marí, així com els territoris tradicionalment manipulats per a l'explotació dels recursos.
 • CG10 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes en l'àmbit de la investigació científica.
 • CG2 : Conèixer i valorar la diversitat en tots els sentits del viu, no solament referit a altres organismes, sinó també en la diversitat social i cultural.
 • CG3 : Ser capaç de dissenyar i desenvolupar estratègies sostenibles per a la gestió d'ecosistemes mediterranis, tant en els espais naturals objecte de protecció com en les àrees d'influència antròpica.
 • CG4 : Avaluar el canvi global, analitzant la velocitat dels processos i dels canvis que protagonitza l'actuació humana en el territori.
 • CG5 : Utilitzar en la pràctica, per a resoldre problemes medioambientals, la tecnologia i els mètodes que en l'actualitat inclouen des de l'anàlisi genomicoproteòmica en els organismes fins a les tecnologies de sensors remots.
 • CG6 : Desenvolupar la capacitat de treball multidisciplinari en equip que congregue especialistes de diversos camps competencials del medi ambient.
 • CG7 : Tenir capacitat per a resoldre problemes ambientals relacionats amb l'activitat empresarial i de les administracions públiques.
 • CG8 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CG9 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.

 

Competències específiques:>>mòdul Anàlisi d'Ecosistemes Mediterranis

 • AEM1 : Comprendre els processos d'interacció entre l'home i el medi que generen i mantenen els paisatges. Saber aplicar els sistemes d'informació geogràfica per a identificar i quantificar patrons en el paisatge i inferir els processos que els originen.
 • AEM10 : Ser capaç de proposar estratègies de recuperació en què s'integren processos demogràfics i de gestió genètica i dels seus hàbitats. Avaluar l'estat dels ecosistemes i les possibles estratègies de restauració, si escau.
 • AEM11 : Conèixer les aplicacions ecotecnològiques que potencialment es poden aplicar en cada cas i les seues limitacions.
 • AEM12 : Conèixer els principals grups taxonòmics d'espècies i comunitats indicadores en el medi marí.
 • AEM13 : Aplicar a casos pràctics els indicadors explotació i pertorbació.
 • AEM14 : Ser capaç d'utilitzar les comunitats marines com a elements de valoració ambiental. Reconèixer i avaluar els impactes de la pesca i l'aqüicultura, les obres, el dessalatge i els abocaments d'aigües residuals sobre el medi marí.
 • AEM15 : Proposar mesures de recuperació i restauració d'ecosistemes marins.
 • AEM16 : Conèixer i saber aplicar la legislació d'abocaments. Capacitat d'elaborar propostes d'àrees marines protegides.
 • AEM17 : Disseny de l'estructura, distribució i característiques d'esculls artificials.
 • AEM18 : Gestionar una instal·lació d'aqüicultura sobre la base de criteris ecològics i orgànics.
 • AEM19 : Capacitat per a fer un seguiment ambiental de les comunitats bentòniques i pelàgiques, així com de les característiques fisicoquímiques de l'aigua.
 • AEM2 : Conèixer la biologia i ecologia del sòl i les seues implicacions en la salut vegetal i el funcionament dels ecosistemes terrestres.
 • AEM20 : Ser capaç d'utilitzar els models útils per a estimar la supervivència, la mortalitat i el temps de vida de poblacions marines explotades. Avaluar els models disponibles per a la gestió de recursos marins i la seua utilitat en casos concrets.
 • AEM21 : Identificar els processos físics costaners que intervenen en la dinàmica litoral. Proposar actuacions d'intervenció en el mig litoral per a recuperar espais degradats o per a prevenir danys en el futur.
 • AEM22 : Ser capaç d'utilitzar tecnologies i mètodes analítics i moleculars útils per a analitzar mostres mediambientals en els ecosistemes.
 • AEM23 : Identificar els patògens més rellevants dels cultius mediterranis. Conèixer les estratègies de control sostenible dels patògens de cultius mediterranis.
 • AEM24 : Conèixer les bases ecològiques de l'antagonisme i els mecanismes del control biològic a escala molecular, cel·lular, d'organisme i ecosistema. Comprendre les estratègies dels agents de control biològic i les tècniques de la seua utilització.
 • AEM3 : Resoldre problemes relacionats amb la utilització de la biota del sòl.
 • AEM4 : Identificar els tipus de sòls forestals i les condicions que els generen.
 • AEM5 : Ser capaç d'identificar els condicionants que imposa el sòl sobre la vegetació que s'hi pot desenvolupar i la vocació d'usos del sòl.
 • AEM6 : Desenvolupar models dels canvis d'ús del sòl i la cobertura vegetal. Comprendre els processos que determinen els canvis en la vegetació i la successió ecològica.
 • AEM7 : Conèixer la importància dels fluxos hidrològics en el funcionament del bosc.
 • AEM8 : Comprendre els fluxos de nutrients en ecosistemes forestals i les seues implicacions per a la gestió.
 • AEM9 : Comprendre la importància de l'organització espacial de les poblacions i les seues implicacions en la dinàmica d'aquestes. Identificar i valorar els problemes de conservació d'espècies amenaçades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les bases conceptuals i metodològiques de la biologia de la conservació.
 • Desenvolupar la capacitat d'integrar els coneixements sobre processos que tenen lloc en diversos nivells de diversitat biològica, per a desenvolupar estratègies que resolguen problemes de conservació, tenint especialment en compte les peculiaritats dels sistemes mediterranis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 35617
Professor/a responsable:
LOPEZ IBORRA, GERMAN MANUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix