Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En l'assignatura de Composició es pretén generar una base de fonaments crítics per al seu anàlisi, reflexió i suport a el projecte. Aquesta assignatura pretén d'aquesta manera aprofitar la base d'informació sobre arquitectures i arquitectes, les seves pràctiques, poètiques i teories que s'ha desenvolupat en els cursos anteriors, complementant la mateixa amb noves reflexions des de les estratègies projectuals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
 • CT : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.
 • CT : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals lingüístiques

 • CT : Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat per a generar registres que caracteritzen un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne noves.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT : Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'assoliment

 • CT : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE : Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • CE : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE : Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.
 • CE : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1r) Familiaritzar l'alumnat amb els conceptes, corrents i protagonistes de l'arquitectura ajudant-lo a crear una base d'informació sobre la producció arquitectònica (teòrica i pràctica) en la societat occidental fonamentalment.
2n) Connectar els coneixements particulars sobre l'Arquitectura amb les esferes de la Ciutat, l'Art, la Cultura i el Pensament Occidental i incitar a la valoració de l'patrimoni arquitectònic construït.
3r) Establir nexes entre l'assignatura i els coneixements aportats per altres àrees i assignatures de el Pla d'Estudis com són: Expressió Gràfica, Projectes, Urbanística, Construcció i Estructures.
4t) Ajudar a fomentar la reflexió des de qualsevol dels enfocaments de la Composició Arquitectònica: Històric, Teòric, Crític i Patrimonial, respecte dels problemes de la ciutat i l'arquitectura.
5è) Preparar una base documental en l'alumnat per a la seva utilització en el plantejament d'estratègies per a la resolució de problemes o temes arquitectònics a través del maneig de les diferents fonts d'informació bibliogràfiques, d'hemeroteca i d'internet.

 

 

Dades generals

Codi: 35543
Professor/a responsable:
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix