Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 3

Asignatura OBLIGATORIA

4º Curso Grado en Fundamentos de la ARQUITECTURA

2º Semestre

6 Créditos ECTS

La materia a desarrollar en la asignatura de Acondicionamiento y Servicios III (AS3) debe entenderse como una continuación de las anteriores materias Acondicionamiento y Servicios I y Acondicionamiento y Servicios II. Los contenidos de dicha asignatura se entroncan en los aspectos climáticos y energéticos de la arquitectura. La búsqueda del confort higrotérmico de los espacios arquitectónicos, en función de las actividades que en ellos van a desarrollar las personas, así como la calidad del aire interior, la ausencia de condensaciones superficiales e intersticiales, etc., requiere de conocimientos técnicos específicos, así como de las normativas que regulan estos aspectos. Los sistemas de acondicionamiento pasivos, así como el diseño bioclimático y el uso de energías alternativas son básicas en esta asignatura. Se requieren conocimientos y habilidades proyectuales para que el futuro arquitecto pueda redactar proyectos de arquitectura en los que los sistemas pasivos y las instalaciones se integren hacia una arquitectura sostenible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT : Habilitat per a localitzar i fixar objectius. Habilitat per a escollir procediments d'anàlisi, detectar singularitats i identificar situacions crítiques.
 • CT : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diverses maneres d'aproximar els problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
 • CT : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.
 • CT : Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de lideratge

 • CT : Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la capacitat sintètica o les operatives i fixar-les com a objectius prioritaris.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'assoliment

 • CT : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament, tractament i evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització.
 • CE : Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • CE : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Aptitud para el diseño de esquemas de principio de instalaciones en la edificación.

2. Integración de las instalaciones en el proceso Proyectual de la Arquitectura. Redacción de Proyectos de Ejecución de instalaciones de climatización con predimensionamiento.

3. Conocimiento de las normativas vigentes que regulan el Proyecto y Ejecución de las Instalaciones.

4. Capacidad para la previsión de espacios arquitectónicos que alojen los equipos, máquinas y tuberías de las instalaciones. Aptitud para la innovación en la resolución constructiva de las instalaciones y su integración en el exterior e interior de espacios arquitectónicos.

5. Proyecto de Acondicionamiento Ambiental Pasivo. Proyecto de Instalaciones de Climatización. Proyecto de Instalaciones de Calefacción por suelo radiante y sistemas convectivos. Conocimiento de criterios de desarrollo edificatorio Sostenible y en Armonía con el Entorno.

6. Integración de técnicas Bioclimáticas, Sostenibles y de Eficiencia Energética en el Proyecto Arquitectónico.

7. Capacitar al alumno para el trabajo en equipo.

 

 

Dades generals

Codi: 35541
Professor/a responsable:
SOLBES LLORCA, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix