Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Estructuras 3 es una asignatura obligatoria que se cursa en el octavo semestre (cuarto curso) del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Es recomendable que los estudiantes hayan adquirido las competencias correspondientes a las asignaturas cursadas en los anteriores semestres y, en especial, las propias de las siguientes: Física Aplicada 1, Introducción a la Tecnología, Materiales de Construcción para los Sistemas Constructivos, Estructuras 1 y Estructuras 2. En particular, debe poseerse suficiente solvencia en las siguientes capacidades:

- Conocimiento de la naturaleza, características genéricas y aplicaciones de los cementos, morteros, hormigones y metales.

- Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios.

- Geometría de masas en secciones de moderada complejidad: cálculos de baricentros, momentos estáticos y momentos de inercia.

- Aplicación de las ecuaciones de la estática plana y cálculo de leyes de esfuerzos en sistemas isostáticos.

- Cálculo de leyes de esfuerzos en sistemas hiperestáticos.

- Empleo de programas informáticos de análisis estructural y desarrollo de aplicaciones sencillas en hojas de cálculo.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
 • CT : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
 • CT : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT : Habilitat per a manejar informació complexa. Capacitat per a operar en entorns complexos i a partir de situacions d'incertesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT : Habilitat per a localitzar i fixar objectius. Habilitat per a escollir procediments d'anàlisi, detectar singularitats i identificar situacions crítiques.
 • CT : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.
 • CT : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
 • CT : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT : Habilitat per a la compressió numèrica i la intuïció mecànica. Habilitat per a entendre processos numèrics en sistemes mecànics i tecnològics, adequant el temps entre estudi teòric i el desenvolupament pràctic dels models.
 • CT : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.
 • CT : Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques proposades per les creixents tecnologies de la informació.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT : Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de lideratge

 • CT : Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la capacitat sintètica o les operatives i fixar-les com a objectius prioritaris.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'assoliment

 • CT : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE : Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de medis continus i del sòl i de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.
 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE : Aptitud per a valorar les obres.
 • CE : Aptitud per a conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i l'obra civil.
 • CE : Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.
 • CE : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Conocimiento aplicado de las propiedades tecnológicas y leyes de comportamiento de los dos materiales (acero corrugado soldable y hormigón), tanto de forma individual como en conjunto, para resistir acciones mecánicas y químicas.

- Conocimiento aplicado de los tipos de análisis estructural contemplados en las normativas nacionales y europeas para estructuras de hormigón armado y pretensado y elementos de cimentación y contención.

- Capacidad para concebir, proyectar, diseñar y mantener elementos de hormigón estructural de moderada complejidad, incluyendo la definición de los elementos que los integran, materiales y condiciones de ejecución.

- Capacidad para interpretar la interacción suelo-estructura y concebir, proyectar, diseñar y mantener estructuras de cimentación y elementos de contención de moderada complejidad, incluyendo la definición de los elementos que los integran, materiales y condiciones de ejecución.

- Ser consciente de las implicaciones que tiene la naturaleza y limitaciones del comportamiento resistente del hormigón armado a la hora de abordar la concepción, proyecto y dirección de obra de estructuras de edificación.

- Capacidad para aplicar de forma correcta y coherente los conocimientos adquiridos en el proyecto de estructuras de hormigón específicas convencionales, en el entorno de equipos de trabajo reducidos.

 

 

Dades generals

Codi: 35540
Professor/a responsable:
ORTEGA ALVAREZ, JOSE MARCOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix