Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Urbanisme 4 -U4- se centra en la comprensió del paisatge, des d'una perspectiva no estrictament mediambientalista, amb un enfocament interpretatiu vinculat a la planificació urbanística i al projecte a escala periurbana i territorial metropolitana en general. Sent aquesta la base conceptual per a l'enfocament dels objectius docents.

El plantejament d'aprenentatge en U4 es desenvolupa amb un format de taller setmanal, en el qual s'aborden tres qüestions fonamentals connectades amb les metodologies de treball sobre el paisatge: percepció/interpretació espacial-visual; aproximació multiescalar; i, el territori com a sistema complex. La millor comprensió d'aquests aspectes espacials es realitza des del punt de vista quantitatiu, qualitatiu i interpretatiu, per a poder prendre decisions de planificació i disseny sobre la base dels objectius que es determinen per a la transformació, millora o preservació d'una àrea.

En aquest context s'assagen metodologies per a la definició d'un pla director, en un àmbit de treball en la interfície urbana - periurbana/metropolitana, utilitzant la caracterització del paisatge com a eina metodològica de diagnòstic i avaluació, en connexió amb altres aspectes de la planificació urbana i territorial.

La informació detallada i actualitzada de les activitats acadèmiques desenvolupades per l'Àrea d'Urbanística i Ordenació del Territori es poden consultar en el següent enllaç: https://web.ua.es/docenciaurbanismo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • CG : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE : Capacitat per a elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • CE : Capacitat per a redactar projectes d'obra civil.
 • CE : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • CE : Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • CE : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

L'enfocament del Paisatge com a eina per a la planificació urbana-territorial requereix múltiples competències de caràcter transversal —CT— que estan directament relacionades amb les Competències Generals —CG— del títol de Graduat/da en Fonàments de l'Arquitectura.

Els objectius relacionats amb les competències específiques són: aprofundir en les eines metodològiques específiques per al treball a escala territorial; debatre qüestions relatives al procés de presa de decisions basats en el treball desenvolupat per l'estudiant en cada fase; aprendre a argumentar el procés desenvolupat per a la definició de l'estudi de solucions i motivar la solució finalment adoptada; desenvolupar un pla de treball que incloga la línia temporal de fases per a la planificació i implantació teòrica de la proposta final.

Els objectius acadèmics relacionats amb altres tipus de competències personals i professionals, estan assentats en una sèrie de competències específiques entre les quals es troben:

• Aproximar a l'alumne a analitzar i entendre el lloc o l'entorn territorial des del paisatge. (percepció, mirada, interpretació, fet cultural)
• Completar l'adquisició d'un leguaje formal específic relatiu al territori i a la manera d'interpretar-lo i representar-lo des de la perspectiva de la planificació territorial i la definició de fites projectuals.
• Familiaritzar a l'alumne amb les eines, tècniques i fonaments tècnics contemporanis, en l'àmbit del territori i el paisatge.
• Assajar una metodologia de treball l'estructura del qual arreplega els aspectes específics dels treballs d'aquesta disciplina, per a posteriorment establir connexions entre la forma de treball acadèmica i professional.

L'enfocament i els continguts d'aquesta assignatura estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible següents:

ODS 10: Reduir les desigualtats
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenible
ODS 13: Acció pel clima

 

 

Dades generals

Codi: 35534
Professor/a responsable:
GARCIA MAYOR, MARIA CLARA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix