Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Urbanismo 4 -U4- se centra en la comprensión del paisaje, desde una perspectiva no estrictamente medioambientalista, con un enfoque interpretativo vinculado a la planificación urbanística y al proyecto a escala periurbana y territorial metropolitana en general. Siendo esta la base conceptual para el enfoque de los objetivos docentes.

El planteamiento de aprendizaje en U4 se desarrolla con un formato de taller semanal, en el que se abordan tres cuestiones fundamentales conectadas con las metodologías de trabajo sobre el paisaje: percepción/interpretación espacial-visual; aproximación multiescalar; y, el territorio como sistema complejo.

En este contexto se ensayan metodologías para la definición de un master plan en un ámbito de trabajo periurbano/metropolitano, utilizando la caracterización del paisaje como herramienta metodológica de diagnóstico y evaluación, en conexión con otros aspectos de la planificación urbana y territorial.

La información detallada y actualizada de las actividades académicas desarrolladas por el Área de Urbanística y Ordenación del Territorio se pueden consultar en el siguiente enlace: https://web.ua.es/docenciaurbanismo 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG.3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG.7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT.10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT.14 : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT.1 : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT.2 : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT.4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT.8 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT.17 : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
 • CT.18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT.21 : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT.28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT.30 : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE.34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE.35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE.36T : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE.37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE.39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE.42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE.44T : Capacitat per a redactar projectes d'obra civil.
 • CE.45T : Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • CE.47T : Capacitat per a elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • CE.52 : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • CE.53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE.55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

El enfoque del Paisaje como herramienta para la planificación del territorio requiere múltiples competencias de carácter transversal —CT— que están directamente relacionadas con las Competencias Generales —CG— del título.

Los objetivos relacionados con las competencias específicas son: profundizar en las herramientas metodológicas específicas para el trabajo a escala territorial; debatir cuestiones relativas al proceso de toma de decisiones basados en el trabajo desarrollado por el estudiante en cada fase; aprender a argumentar el proceso desarrollado para la definición del estudio de soluciones y motivar la solución finalmente adoptada; desarrollar un plan de trabajo que incluya la línea temporal de fases para la planificación e implantación teórica de la propuesta final.

Los objetivos académicos relacionados con otros tipos de competencias personales y profesionales, están asentados en una serie de competencias específicas entre las que se encuentran:

• Aproximar al alumno a analizar y entender el lugar o el entorno territorial desde el paisaje. (percepción, mirada, interpretación, hecho cultural)
• Completar la adquisición de un leguaje formal específico relativo al territorio y a la manera de interpretarlo y representarlo desde la perspectiva de la planificación territorial y la definición de hitos proyectuales.
• Familiarizar al alumno con las herramientas, técnicas y fundamentos técnicos contemporáneos, en el ámbito del territorio y el paisaje.
• Ensayar una metodología de trabajo cuya estructura recoge los aspectos específicos de los trabajos de esta disciplina, para posteriormente establecer conexiones entre la forma de trabajo académica y profesional.

 

 

Dades generals

Codi: 35534
Professor/a responsable:
GARCIA MAYOR, MARIA CLARA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix