Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Las enseñanzas propuestas por el Área de Proyectos Arquitectónicos se agrupan en 9 asignaturas dispuestas a lo largo de todos los cursos del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. En su conjunto, constituyen la espina dorsal en la formación del/a arquitecto/a.
Conforme a los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, la pedagogía de Proyectos Arquitectónicos desarrolla un método de enseñanza centrado en el aprendizaje del alumnado con atención individualizada. A través del Taller de Proyectos cada estudiante va imbricando sus intereses personales en los objetivos y sistemáticas propuestos por los enunciados de cada Taller. Este proceso potencia la investigación y el trabajo personal como las bases sobre las que cada estudiante construye una metodología que conlleva la idea de "educación a lo largo de toda la vida".

En el blog de proyectos arquitectónicos se puede encontrar información actualizada sobre el día de día del área. En especial, los temas que se desarrollarán en cada uno de los grupos/talleres que componen la asignatura. Estos temas arrancan de las distintas sensibilidades y líneas de investigación de cada unx de lxs profesorxs adscritos a cada grupo:
http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/

Antes de realizar la matrícula, se aconseja a lxs estudiantes estudiar en este blog los temas propuestos por cada grupo para elegir de manera rigurosa el grupo donde quiere cursar la asignatura.

Nota: El grupo internacional de PROYECTOS 5 se imparte en inglés, tras un intercambio de talleres con una red de escuelas europeas de arquitectura. Este modelo se denomina UNIVERSIDAD de Universidades:

https://uou.ua.es

Para obtener más información sobre los últimos cursos con el material específico, consulte la plataforma MOODLE (por favor, entre como Invitado):

UOU 1S 2020/21

https://moodle2021-22.ua.es/formacio/course/view.php?id=302

UOU 2S 2020/21

https://moodle2021-22.ua.es/formacio/course/view.php?id=303

UOU 3S 2021/22

https://moodle2021-22.ua.es/formacio/course/view.php?id=304

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG.2 : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG.3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG.4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG.5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG.6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG.7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT.11 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT.5 : Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals lingüístiques

 • CT.24 : Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat per a generar registres que caracteritzen un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne noves.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT.28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT.30 : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE.34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE.35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE.37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE.39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE.40T : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE.41T : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE.42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE.43T : Capacitat per a realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • CE.48 : Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE.50 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • CE.51 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE.52 : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • CE.53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE.54 : Coneixement adequat de l'estètica, la teoria i la història de les belles arts i les arts aplicades.
 • CE.55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE.56 : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • CE.57 : Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

A lo largo del curso, aplicados a contextos totales, los estudiantes deberán APRENDER A:

1/ Movilizar los afectos y recursos interpersonales en beneficio del conjunto del grupo, de la marcha del trabajo y de mi propia formación como arquitectx.

2/ Participar en las distintas actividades docentes de clase que innovan herramientas proyectuales.

3/ Articular los objetivos de aprendizaje propuestos por las asignaturas de proyectos arquitectónicos anteriores en los contenidos de la asignatura actual.

4/ Consolidar un campo de intereses que anticipan la estructura de investigación del porfolio.

5/ Valorar nuevos patrones de organización social mediante la vinculación de la producción con el consumo, reconociendo cómo se construyen los diferentes artículos, desde la materia prima hasta el producto final.

6/ Identificar las relaciones con los distintos ámbitos de la sociedad para cuestionar los límites de la disciplina de la arquitectura.

7/ Interpretar el referente arquitectónico y detectar la oportunidades para generar un proyecto arquitectónico en distintos contextos.

8/ Integrar con solvencia las distintas áreas de la Titulación en el proyecto.

9/ Generar datos que permitan contrastar el proyecto con la comunidad especializada en la investigación, a partir de los cuales se creen documentos garantistas del mismo.

10/ Elaborar documentos precisos y garantistas que definan la respuesta arquitectónica, introduciendo para ello la figura del Experto externo capaz de ayudar a establecer una investigación arquitectónica cualificada desde la especialización.

 

 

Dades generals

Codi: 35527
Professor/a responsable:
SANCHEZ MERINA, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 4,80
Càrrega no presencial: 7,20

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 4,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix