Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura está ubicada en el segundo cuatrimestre. El alumno adquirirá los conceptos básicos sobre el cálculo estructural, así como la capacidad para predimensionar y elegir la estructura adecuada de los proyectos en otras asignaturas y en los proyectos que deberá redactar en el ejercicio profesional posterior.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT.11 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
 • CT.12 : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT.13 : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
 • CT.16 : Habilitat per a manejar informació complexa. Capacitat per a operar en entorns complexos i a partir de situacions d'incertesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT.4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT.7 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT.8 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT.17 : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
 • CT.18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT.19 : Habilitat per a localitzar i fixar objectius. Habilitat per a escollir procediments d'anàlisi, detectar singularitats i identificar situacions crítiques.
 • CT.20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT.21 : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.
 • CT.22 : Habilitat per a la compressió numèrica i la intuïció mecànica. Habilitat per a entendre processos numèrics en sistemes mecànics i tecnològics, adequant el temps entre estudi teòric i el desenvolupament pràctic dels models.
 • CT.23 : Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques proposades per les creixents tecnologies de la informació.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT.31 : Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de lideratge

 • CT.32 : Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la capacitat sintètica o les operatives i fixar-les com a objectius prioritaris.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'assoliment

 • CT.33 : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE.12T : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE.13 : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE.14 : Aptitud per a conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i l'obra civil.
 • CE.16 : Aptitud per a valorar les obres.
 • CE.17T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE.24 : Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de medis continus i del sòl i de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.
 • CE.27 : Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conseguir una visión general sobre las diferentes fases del cálculo estructural: diseño y modelización de la estructura, evaluación de cargas, obtención de esfuerzos, dimensionamiento de elementos estructurales, definición gráfica y detalles constructivos.

Comprender la razón y ser de las estructuras y sus formas.

Iniciarse en una valoración estimativa de los esfuerzos, tensiones y deformaciones que tienen lugar en las estructuras, en función de las acciones que soportan y los materiales que las configuran.

 

 

Dades generals

Codi: 35518
Professor/a responsable:
GONZALEZ SANCHEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix