Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Asignatura de carácter básico del grado de Arquitectura. 6 ECTS. Conforma, junto con la asignatura de Física Aplicada 1, básica de 1º curso, una introducción a los principios fundamentales de la Física y a sus aplicaciones en el campo de la Arquitectura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
 • CT : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
 • CT : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.
 • CT : Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.
 • CT : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat i electromagnetisme.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de termodinàmica, acústica i òptica.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE : Capacitat per a projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il·luminació artificial.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El principal objetivo de esta asignatura es desarrollar habilidades científico-técnicas necesarias para la práctica profesional de la arquitectura. En particular:

- Conocer los principios básicos de la estática y dinámica de los fluidos.

- Saber aplicar las relaciones básicas de la estática y la dinámica de fluidos a casos reales.

- Conocer los mecanismos de propagación del calor.

- Saber aplicar las relaciones básicas de la conducción del calor a casos prácticos relacionados con la arquitectura.

- Saber aplicar las relaciones de la dilatación térmica y del equilibrio térmico.

- Conocer los principios de la termodinámica y utlizarlos en aplicaciones sencillas.

- Conocer las características del aire húmedo y saber aplicar las relaciones correspondientes a casos reales.

- Saber interpretar las características físicas del movimiento armónico simple, amortiguado y forzado.

- Adquirir un conocimiento conceptual y una comprensión adecuadadas de los principios fundamentales de la mecánica ondulatoria, incluyendo las ondas sonoras.

- Saber aplicar estos principios y habilidades a situaciones sencillas reales.

- Conocer los principios elementales de la luz y su propagación.

- Comprender las nociones básicas de geometria solar y su relación con la problemática energética y de confort arquitectónico.

- Saber aplicar los principios de la física de los fenómenos energéticos (calor, sonido y luz) al entorno arquitectónico y la influencia en el medioambiente de convivencia y confort humano.

- Afianzar las técnicas del tratamiento de datos experimentales y las habilidades para la redacción y exposición de las memorias de laboratorio.

- Conseguir las competencias especificadas para la asignatura.

 

 

 

Dades generals

Codi: 35516
Professor/a responsable:
RODES ROCA, JOSE JOAQUIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix