Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Las enseñanzas propuestas por el Área de Proyectos Arquitectónicos se agrupan en 9 asignaturas dispuestas a lo largo de todos los cursos del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. En su conjunto, constituyen la espina dorsal en la formación del/a arquitecto/a. En la tradición occidental, la pedagogía del proyecto arquitectónico desarrolla una perspectiva constructivista organizada alrededor de la experiencia del Taller de Proyectos, donde cada estudiante va imbricando sus intereses personales en los objetivos y metodologías propuestos por los enunciados de cada Taller.

Conforme a los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, la pedagogía de Proyectos Arquitectónicos desarrolla un método de enseñanza centrado en el aprendizaje del alumnado con atención individualizada. A través de los Talleres de Proyectos cada estudiante va imbricando sus intereses personales en los objetivos y sistemáticas propuestos por los enunciados de cada Taller. Este proceso potencia la investigación y el trabajo personal como las bases sobre las que cada estudiante construye una metodología que conlleva la idea de "educación a lo largo de toda la vida".

Más información sobre la asignatura, los perfiles propios de cada grupo/taller, y toda la información actualizada en el blog del área de proyectos arquitectónicos: http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT : Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE : Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE : Coneixement adequat de l'estètica, la teoria i la història de les belles arts i les arts aplicades.
 • CE : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • CE : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE : Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.
 • CE : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE : Capacitat per a realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • CE : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • CE : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • CE : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

A lo largo del curso, los estudiantes deberán, al menos en aproximaciones parciales, APRENDER A:

 1. Movilizar los afectos y recursos interpersonales en beneficio del conjunto del grupo, de la marcha del trabajo y de mi propia formación como arquitectx
 2. Articular los objetivos de aprendizaje propuestos por las asignaturas de proyectos arquitectónicos anteriores en los contenidos de la asignatura actual
 3. Detectar y desarrollar las variables éticas, políticas y sociales del proyecto arquitectónico
 4. Construir una cultura del proyecto propia a partir de referentes teóricos, modelos o métodos tanto propios como externos a la disciplina arquitectónica.
 5. Desarrollar el proyecto arquitectónico a partir de una narrativa gráfica y un lenguaje preciso, en base a los diferentes intereses que éste pretenda abarcar.
 6. Incorporar las herramientas y tecnologías propias del proyecto arquitectónico, con el fin de desenvolverse con soltura en contextos complejos y controvertidos.
 7. Dimensionar la capacidad transformadora de las acciones que propone y sus efectos en el contexto para el que han sido diseñadas.
 8. Ejecutar con precisión, mediante modelos, prototipos o acciones los desarrollos propuestos, sustituyendo el simulacro por el experimento y el ensayo

 

 

 

Dades generals

Codi: 35513
Professor/a responsable:
CARRASCO HORTAL, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix