Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura inicia al alumnado en los conceptos, elementos y razonamientos básicos de la tecnología arquitectónica para darles una visión elemental de la construcción, los elementos constructivos, las estructuras, las instalaciones y los materiales del edificio, y la gestión de todos ellos en el proceso arquitectónico, además de iniciarles en el manejo del vocabulario y la expresión gráfica que las caracterizan.

Introducción a la Tecnología está relacionada con las materias de la titulación que tienen base tecnológica, se completa y amplia con las asignaturas de materiales de construcción, sistemas constructivos, estructuras e instalaciones que se imparten en los siguientes cursos, y contribuye a su integración con las disciplinas compositivas y proyectuales que definen la arquitectura.

Calendario

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT : Habilitat per a la compressió numèrica i la intuïció mecànica. Habilitat per a entendre processos numèrics en sistemes mecànics i tecnològics, adequant el temps entre estudi teòric i el desenvolupament pràctic dels models.
 • CT : Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques proposades per les creixents tecnologies de la informació.
 • CT : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'assoliment

 • CT : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE : Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seua patologia.
 • CE : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Entender y conocer, a nivel elemental, los diferentes elementos que integran la edificación y sus variedades, saber para qué sirven y como se diseñan y construyen (CG-4, 5 y 6; CT-2; CE-12T, 17T, 18T y CE-13; CT-21 y 22)
 • Saber definir o juzgar soluciones elementales, como respuesta a los problemas planteados, considerando las limitaciones normativas y tomando decisiones coherentes en la resolución (CG-4, 5 y 6; CT-2; CE-12T, 17T, 18T y CE-13; CT-21 y 22)
 • Iniciarse en la habilidad de emplear el vocabulario técnico elemental adecuadamente (CT-2)
 • Desarrollar la destreza necesaria para interpretar y comunicar gráficamente soluciones y propuestas elementales (CT-2)
 • Ser capaces de asumir la responsabilidad, planificar el trabajo y gestionar los conflictos que presente el aprendizaje de la asignatura (CT-3, 4 y 6, CT-33)

Con estos objetivos específicos se trabaja en el desarrollo de las competencias, partiendo siempre desde un nivel muy primario, al tratarse de una asignatura de primer curso de la carrera. Se desarrollan principalmente las CG 4, 5 y 6, se inicia el desarrollo de las competencias CB-1, 2, 3, 4 y 5, y las Competencias transversales de la UA, especialmente CT-2,3 y 4. Se trabajan las competencias transversales instrumentales propias cognitivas CT-10 y 11, las metodológicas y tecnológicas, básicamente CT-17, 18, 21 y 22, y también la competencia sistémica de logro CT-33. Además, con la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la asignatura se abordan las competencias específicas del bloque técnico: CE-12T, 17T, 18T y CE-13. Su logro se persigue mediante las diversas actividades planteadas en la asignatura y se comprueba mediante las actividades de evaluación, tanto continua (formativa), como final.

 

 

Dades generals

Codi: 35510
Professor/a responsable:
FERRER GRACIA, MARIA JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix