Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura de Fonaments Matemàtics 2 s'ha situat en el pla d'estudis en el segon semestre del primer curs perquè els seus coneixements constitueixen una eina per al millor desenvolupament d'altres matèries. En aquest cas dels 6 ECTS es posa l'accent principalment en els fonaments més elementals per a un desenvolupament tècnic de les matèries.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials.
 • CE : Coneixement aplicat del càlcul numèric, la geometria analítica i diferencial i els mètodes algebraics.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Els continguts de l'assignatura de Fonaments Matemàtics 2 són una eina útil per al millor desenvolupament i enteniment d'altres disciplines. A més aporten una formació bàsica d'elements matemàtics fonamentals per al coneixement dels models físics.El primer objectiu de l'assignatura és l'estudi de les funcions multivariable, és a dir, els camps escalars i vectorials i, per tant, estudiar les superfícies en l'espai des de diversos punts de vista, inclòs la seua visualització gràfica amb l'aplicació del programari computacional. Per a això es comença per estudiar els elements fonamentals del càlcul diferencial i integral aplicat a les funcions de diverses variables i les seues aplicacions. El segon objectiu és l'estudi i aplicació de les equacions diferencials com a eina per a la modelització de fenòmens, posant l'accent en les aplicacions. Es complementa l'assignatura, d'una banda, amb l'estudi de corbes i superfícies i les seves representacions, l'estudi analític de les quàdriques i, d'una altra, amb una introducció al càlcul numèric.

 

 

Dades generals

Codi: 35509
Professor/a responsable:
SEGURA ABAD, LORENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix