Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS MATEMÀTICS 1

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La asignatura de Fundamentos Matemáticos 1 se ha situado en el plan de estudios en el primer semestre del primer curso porque sus conocimientos constituyen una herramienta para el mejor desarrollo de otras materias. En este caso de los 6 ECTS se hace especial hincapié en los elementos fundamentales del cálculo en una variable que sirvan de base a otras disciplinas y al mejor desarrollo de la asignatura de Fundamentos Matemáticos 2, así como en la geometría del espacio desde el punto de vista analítico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG-5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT-21 : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE-11 : Coneixement aplicat del càlcul numèric, la geometria analítica i diferencial i els mètodes algebraics.
 • CE-3 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.
 • CE-5 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
 • CE-7 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Los contenidos impartidos en la materia de Fundamentos Matemáticos 1 sirven, por una parte, de base para el desarrollo de otras disciplinas y, de otra, aportan una formación básica de elementos matemáticos necesaria para el conocimiento de los modelos físicos.En un primer bloque se consideran los dos conceptos básicos del cálculo infinitesimal para la construcción de  modelos, la derivada y la integral. Para estos conceptos fundamentales, el objetivo principal es la aplicación del concepto de derivada como razón de cambio y el concepto de integral para el cálculo de áreas y volúmenes.  El uso de ambos conceptos y sus aplicaciones constituyen una herramienta fundamental cuyo desarrollo puede realizarse con la ayuda de software computacional. Se revisan los conceptos generales del cuerpo de los números complejos por el uso y aplicación en otras materias.    En un segundor bloque el objetivo principal es el conocimiento desde el punto de vista analítico y gráfico de los vectores, las transformaciones lineales y la geometría euclídea. Para ello, el estudio analítico se complementa con la visualización gráfica a través del uso de software computacional, herramienta que permitirá un mejor aprendizaje y aplicación de los contenidos.   

 

 

Dades generals

Codi: 35504
Professor/a responsable:
VERDU MONLLOR, FERRAN JOSEP
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix