Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

 

Instituciones y mercados financieros se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso del Grado de Economía. Es una asignatura obligatoria, que ofrece una visión general de la organización y funcionamiento del sistema financiero español, tanto de sus instituciones como de sus mercados, en el contexto de la Unión Europea.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Comprendre les funcions que compleix el sistema financer en l'economia.

- Entendre la naturalesa del negoci bancari i la manera en què operen els mercats financers. Anticipar les perspectives d'evolució de tots dos.

- Conèixer les principals regulacions d'institucions i mercats financers i comprendre i valorar els efectes que un canvi normatiu pot tenir sobre l'activitat financera i els seus resultats. Comprendre i valorar críticament els estats financers i els informes sobre l'activitat d'institucions i mercats.

- Elaborar un informe sobre l'activitat d'institucions i mercats financers.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

Comprender las funciones que cumple el sistema financiero en la economía.

Entender la naturaleza del negocio bancario y el modo en que operan los mercados financieros. Anticipar las perspectivas de evolución de ambos.

Conocer las principales regulaciones de instituciones y mercados financieros y comprender y valorar los efectos que un cambio normativo puede tener sobre la actividad financiera y sus resultados. 

Comprender y valorar críticamente los estados financieros y los informes sobre la actividad de instituciones y mercados.

Elaborar un informe sobre la actividad de instituciones y mercados financieros

 

 

 

Dades generals

Codi: 35026
Professor/a responsable:
PARDO ALES, GLORIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix