Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura Comerç Internacional de tercer curs del Grau en Economia dóna continuïtat a les assignatures Introducció a la Microeconomia i Microeconomia Intermèdia pertanyents al primer i segon quadrimestre del primer curs.

En els nostres dies observem que les economies són cada vegada més obertes i que les activitats econòmiques es poden desenvolupar traspassant fronteres que cada vegada són més difuses. No solament els béns i serveis que adquirim tenen procedències geogràfiques molt diverses, sinó que els capitals -i en menor mesura, el treball- es mouen, en els nostres dies, amb quasi total llibertat, en un món cada vegada més globalitzat. Es fa necessari, per tant, reestudiar la Microeconomia en aquest context de globalització de les nostres economies.

L'objectiu fonamental de l'assignatura Comerç Internacional és estudiar les economies obertes del nostre temps, de manera que l'estudiant adquirisca i amplie els seus coneixements sobre les causes i les conseqüències dels intercanvis de tot tipus que un país realitza amb la resta del món.
El curs comença amb l'estudi de l'origen dels intercanvis internacionals, analitzant els models que expliquen el comerç internacional i prestant especial atenció al paper que exerceixen les economies d'escala i les economies externes. Posteriorment s'estudien els efectes que sobre la localització de l'activitat econòmica produeix la mobilitat internacional de factors i, finalment, el curs conclou amb l'estudi de la política comercial i de la integració econòmica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar raonaments analítics per a plantejar problemes econòmics i resoldre'ls.
 • Entendre les raons per les quals el comerç internacional és beneficiós per a tots els països participants. En particular, entendre la teoria de l'avantatge comparatiu.
 • Comprendre els nous models de comerç en els quals les tecnologies de producció compten amb economies d'escala.
 • Comprendre les implicacions de la mobilitat internacional dels factors de producció.
 • Comprendre les implicacions de la política comercial i dels processos d'integració econòmica.
 • Comprendre el paper de la incertesa en la presa de decisions.
 • Comprendre la interacció entre els diferents mercats d'una economia i el concepte d'equilibri general i l'eficiència en l'assignació de recursos.
 • Comprendre el paper de l'estat en presència d'externalitats i béns públics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Utilitzar raonaments analítics per a plantejar problemes econòmics i resoldre'ls.
 • Entendre les raons i les condicions sota les quals el comerç internacional pot ser globalment beneficiós per als països participants, així com els canvis en la distribució de la renda que els intercanvis internacionals ocasionen.
 • Comprendre els efectes sobre els intercanvis internacionals derivats de l'existència d'economies d'escala i d'economies externes.
 • Comprendre les decisions de localització de les empreses i les seues conseqüències quan és possible la mobilitat internacional dels factors de producció.
 • Comprendre les implicacions de la política comercial i dels processos d'integració econòmica

 

 

Dades generals

Codi: 35020
Professor/a responsable:
JIMENEZ RANEDA, IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix