Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Las prácticas en empresa constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por la Universidad, cuyo objetivo es permitir aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. Para matricularse en esta asignatura es necesario haber superado el 50% de los créditos del plan de estudios de la titulación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>instrumentals

 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Aprendre a pensar integradament i aplicar els continguts teòrics i tècnics rebuts des de les diverses matèries del currículum. Treballar en una àrea concreta de l'enginyeria química. Emprar la capacitat d'observació i d'anàlisi crítica en un aspecte concret de l'àmbit professional del graduat en enginyeria química. Adquirir habilitats de cooperació i de treball en equip amb altres professionals. Desenvolupar actituds d'autoanàlisi i d'autoavaluació en l'àmbit de les activitats realitzades. Prendre consciència dels principis ètics i del codi deontològic per a exercir la professió. Aprendre a establir clarament els objectius que es vol aconseguir i planificar les tasques necessàries per a aconseguir-los. Tenint en compte la diversitat d'activitats professionals a què pot accedir un graduat en enginyeria química, l'adquisició de competències específiques amb les pràctiques en empresa variarà segons l'empresa i el treball realitzat. En tots els casos constitueix un aprofundiment en les competències adquirides amb la resta de matèries obligatòries i optatives.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico.

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.

d) Obtener una experiencia práctica que facilite al alumnado su inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.

 

 

Dades generals

Codi: 34545
Professor/a responsable:
FERNANDEZ TORRES, M. JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,51
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01

Estudis en què s'imparteix