Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SIMULACIÓ, OPTIMITZACIÓ I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura de carácter obligatorio que se imparte en el 7º semestre del Grado en Ingeniería Química, después de que los estudiantes hayan cursado las materias en las que deben haber adquirido los conocimientos requeridos para abordar esta asignatura, que son:
- Métodos matemáticos utilizados en la ingeniería química.
- Diseño de reactores químicos.
- Diseño de equipos para las operaciones de separación.
- Diseño de equipos para la transferencia de calor utilizados en los procesos químicos.
- Control y seguridad de procesos químicos.
Esta asignatura se imparte en el último curso, por lo que los estudiantes acceden a ella después de haber adquirido y desarrollado habilidades para manejar con soltura herramientas informáticas de cálculo numérico, e inglés, en las que se seguirá trabajando y avanzando.

IMPORTANTE: La asignatura se oferta en inglés en todas sus actividades. Durante el proceso de matrícula, el estudiante elegirá en qué modalidad desea cursarla teniendo en cuenta la restricción del número máximo de alumnos en cada grupo. Cursando y superando esta asignatura impartida en inglés, sus 6 créditos computan en el total de los 12 necesarios para la acreditación interna del nivel B1 en el idioma inglés (acuerdo del Consejo de Gobierno del 28 de septiembre de 2015, BOUA del 2 de octubre). Más información ( Información sobre acreditación de idioma extranjero en la UA ).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 • CE19 : Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
 • CE20 : Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.
 • CE22 : Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB3 : Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG3 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG11 : Raonament crític.
 • CG12 : Aplicar en cada situació els requeriments i responsabilitats ètiques, i el codi deontològic de la professió.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG7 : Treballar en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG18 : Capacitat per a prendre decisions i exercir funcions de lideratge.
 • CG19 : Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR10 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic i+B1297ndustrial.
 • CPR11 : Capacitat per a aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • CPR2 : Capacitat per a la direcció, de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'epígraf anterior.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.
 • CPR6 : Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • CPR7 : Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Simular un diagrama de flux d'un procés en règim estacionari.
 • Conèixer els mètodes més importants de simulació de processos (modular i basat en equacions).
 • Analitzar les característiques estructurals d'un procés químic i determinar l'ordre de càlcul d'unitats, establir el flux d'informació i seleccionar variables o corrents de tall adequadament.
 • Resoldre problemes de gran escala modelats per sistemes d'equacions algebraiques (sistemes dispersos).
 • Analitzar un procés, determinar-ne els graus de llibertat i triar les millors variables per a l'optimització.
 • Conèixer els fonaments bàsics dels algorismes més importants d'optimització determinista, tant en variable contínua com discreta.
 • Modelar adequadament un problema d'optimització o síntesi de processos i utilitzar les eines adequades per a resoldre'l.
 • Conèixer els fonaments bàsics del disseny de processos. La descomposició jeràrquica i els fonaments del disseny basat en superestructures.
 • Aplicar els conceptes d'integració d'energia per a dissenyar xarxes d'intercanvi de calor.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a aquesta matèria.
 • Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.
 • Coneixement de les característiques i especificacions de productes químics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para el diseño de una planta de procesos. Esto implica, que el alumno sea capaz de integrar el diseño y la simulación del proceso con las técnicas de optimización para conseguir el mejor diagrama de flujo de una planta de procesos.

 

En concreto, al finalizar la asignatura los alumnos serán capaces de utilizar de forma eficiente el simulador de procesos de referencia en la industria de procesos, Aspen-Hysys, gracias a que habrán adquiridos los fundamentos en que se basan los simuladores de procesos modulares.

 

Esta asignatura, también, permitirá a los alumnos diseñar una red de intercambiadores de calor (utilizando Matlab) mediante la aplicación de los principios del diseño conceptual de procesos químicos.

 

El tercer objetivo de la asignatura es proporcionar a los estudiantes las herramientas básicas para la optimización de sistemas complejos dentro de la ingeniería de procesos. En particular, los estudiantes serán capaces de resolver problemas que implican la toma de decisiones discretas mediante el programa GAMS, que es un sistema de modelado algebraico.

 

 

 

Dades generals

Codi: 34530
Professor/a responsable:
RUIZ FEMENIA, JOSE RUBEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix