Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTROL DE PROCESSOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Se trata de una asignatura de carácter obligatorio que se imparte en el 6º semestre del Grado en Ingeniería Química, después de que los estudiantes hayan cursado ciertas materias en las que deben haber adquirido los conocimientos y habilidades previas que se requieren para abordar esta asignatura:

- Conocimientos básicos de ecuaciones diferenciales y transformada de Laplace

- Desarrollo de los balances macroscópicos de materia y energía en estado estacionario y no estacionario.

- Conceptos fundamentales de las operaciones básicas de ingeniería química y su aplicación al diseño de operaciones de transferencia de masa y energía.

Por otro lado, puesto que esta asignatura se imparte en el tercer curso, los estudiantes llegan a ella después de haber adquirido y desarrollado las habilidades que les permiten manejar con soltura herramientas de cálculo para la resolución de problemas, manejo de programas computacionales, preparación de presentaciones orales, redacción de informes, técnicas de laboratorio

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
 • CE20 : Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.
 • CE22 : Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG3 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG11 : Raonament crític.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG7 : Treballar en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR2 : Capacitat per a la direcció, de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'epígraf anterior.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.
 • CPR6 : Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i saber usar el llenguatge del control de processos industrials.
 • Adquirir nous conceptes bàsics i reforçar els prèviament adquirits en automatització, tècniques de transformació i equacions diferencials aplicats al control de processos químics.
 • Capacitat per a aplicar els principis bàsics de modelatge, basats en balanços de matèria i energia en règim no estacionari, al control de processos químics.
 • Capacitat per a usar i interpretar resultats de paquets de programari CAD, en la resolució de problemes d'automatització i control aplicats a plantes de procés.
 • Conèixer i saber usar les tècniques que s'apliquen per a saber si un procés és estable o inestable i aplicar-les a problemes específics de control.
 • Ser capaç d'identificar els retards i la manera com influeixen en el control de subsistemes de plantes de procés.
 • Conèixer i saber aplicar les tècniques d'ajust de reguladors industrials per a llaços de control monovariables i multivariables.
 • Conèixer i saber diagnosticar la influència dels instruments, especialment de les vàlvules de control, en l'estabilitat d'un procés. 
 • Capacitat per a instrumentar i controlar les unitats bàsiques d'una planta de processos: reactors, equips d'intercanvi de matèria i energia i equips de transmissió de calor.
 • Coneixement de normes, plànols d'instruments i terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Que el alumno sea capaz de modelar un proceso con las hipótesis necesarias para aplicarlo al diseño del sistema de control. Diseñar el sistema de control más adecuado al proceso estudiado y analizar los resultados obtenidos

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 34528
Professor/a responsable:
JAVALOYES ANTON, JUAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix