Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENGINYERIA BIOQUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Es tracta d'una assignatura de caràcter obligatori que s'imparteix en el 6è semestre del grau en Enginyeria Química, després que els estudiants hagen cursat certes matèries en les quals han d'haver adquirit els coneixements i les habilitats prèvies que es requereixen per a tractar aquesta assignatura:


• Coneixement de la composició i propietats de la matèria i dels conceptes bàsics de la termodinàmica aplicada a sistemes simples i a reaccions químiques.
• Capacitat per a aplicar els balanços macroscòpics de matèria i energia i les operacions  bàsiques d'enginyeria química al disseny i operació dels reactors bioquímics i els processos  separació implicats en aquest tipus d'operacions.


D'altra banda, ja que aquesta assignatura s'imparteix en el tercer curs, els estudiants hi arriben després d'haver adquirit i desenvolupat les habilitats que els permeten treballar sense problemes amb les eines de càlcul per a la resolució de problemes, preparació de presentacions orals, redacció d'informes, tècniques de laboratori, domini de la llengua anglesa, en les quals se seguirà treballant i avançant.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE19 : Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB3 : Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG11 : Raonament crític.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG7 : Treballar en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Establir el concepte, les finalitats, els avanços i els mètodes de la bioquímica.
 • Conèixer la composició química de la matèria viva i del conjunt de processos metabòlics que fan sostenible la vida.
 • Conèixer els diversos nivells d'organització de la matèria: cèl·lules eucariòtiques i procariòtiques.
 • Adquirir coneixements sobre proteïnes, estructura i funció.
 • Aprendre conceptes generals i mecanismes bàsics de la biologia molecular i la biotecnologia.
 • Diferenciar els diversos tipus de microorganismes que intervenen directament, o través dels enzims, en la indústria bioquímica.
 • Adquirir coneixements sobre estudis cinètics d'enzims i mecanismes catalítics i l'aplicació posterior a sistemes de la indústria bioquímica.
 • Analitzar les característiques i peculiaritats dels fermentadors i la influència de les condicions d'operació.
 • Dissenyar reactors enzimàtics, en fase homogènia i heterogènia, amb anàlisi dels efectes difusionals.
 • Dissenyar fermentadors per a una producció òptima de productes, amb anàlisi de la influència de les condicions d'operació.
 • Conèixer exemples d'aplicacions de la bioquímica en diversos sectors industrials.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a aquesta matèria.
 • Coneixement i aplicació de la corresponent terminologia anglesa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJECTIUS

 • Establir el concepte de bioquímica, les finalitats, assoliments i mètodes.
 • Conèixer la composició química de la matèria viva i del conjunt de processos metabòlics que fan sostenible la vida.
 • Conèixer els diferents nivells d'organització de la matèria: cèl·lules eucariòtiques i procariòtiques.
 • Assolir coneixements sobre proteïnes, estructura i funció.
 • Aprendre conceptes generals i mecanismes bàsics de la biologia molecular i la biotecnologia.
 • Diferenciar els diversos tipus de microorganismes que intervenen directament o través dels enzims en la indústria bioquímica.
 • Assolir coneixements sobre estudis cinètics d'enzims i mecanismes catalítics, i l'aplicació posterior a sistemes de la indústria bioquímica.
 • Analitzar les característiques i peculiaritats dels fermentadors i la influència de les condicions d'operació.
 • Dissenyar reactors enzimàtics, en fase homogènia i heterogènia, amb anàlisi dels efectes difusionals.
 • Dissenyar fermentadors per a una producció òptima de productes, amb anàlisis de la influència de les condicions d'operació.
 • Conèixer exemples d'aplicacions de la bioquímica en diversos sectors industrials.
 • Conèixer com obtindre i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a aquesta matèria.
 • Conèixer i aplicar la corresponent terminologia anglesa.

Els objectius específics d'aquesta assignatura se centren en l'estudi dels principis bàsics de la bioquímica i de l'aplicació a escala industrial. Es pretén que l'estudiant adquirisca els coneixements sobre l'estructura i les funcions dels principals components cel·lulars i els processos metabòlics que fan sostenible la vida que permeten comprendre i aplicar els principis de la cinètica enzimàtica i microbiana, com també la importància i implicació a escala industrial per a l'obtenció de diferents productes d'interès (alimentaris, mèdics, mediambientals, etc.) amb la finalitat de poder arribar a dissenyar, simular i operar reactors bioquímics i les operacions associades a l'operació d'aquests des d'un punt de vista industrial.

 

 

Dades generals

Codi: 34527
Professor/a responsable:
GARCIA QUESADA, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix