Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA I SEGURETAT INDUSTRIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El alumno se familiarizará con el concepto de industria química, conocerá algunos de los principales procesos que se llevan a cabo en la industria y la forma de evaluar, minimizar y prevenir el riesgo que entrañan estos procesos, tratándose de riesgos relacionados con la seguridad del proceso y la salud de las personas.La asignatura proporcionará una preparación básica que sirva para completar la elaboración de un proyecto relacionado con la ingeniería química, así como cualquier estudio de un proceso químico llevado a cabo en la industria. Para ello, el alumno deberá tener conocimientos de ciencias básicas como matemáticas, física o química, y además será conveniente tener ciertos conocimientos sobre medio ambiente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 • CE19 : Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
 • CE20 : Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.
 • CE22 : Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB3 : Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG3 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG11 : Raonament crític.
 • CG12 : Aplicar en cada situació els requeriments i responsabilitats ètiques, i el codi deontològic de la professió.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG7 : Treballar en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG18 : Capacitat per a prendre decisions i exercir funcions de lideratge.
 • CG19 : Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR10 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic i+B1297ndustrial.
 • CPR11 : Capacitat per a aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • CPR2 : Capacitat per a la direcció, de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'epígraf anterior.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.
 • CPR6 : Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • CPR7 : Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de la indústria química i d'alguns processos de fabricació de productes representatius.
 • Capacitat per a comparar les diverses vies d'aprofitament de les matèries primeres per a l'obtenció d'un producte determinat i de l'ús de l'energia, per a establir els avantatges i inconvenients que puga haver-hi i poder seleccionar-ne, justificadament, la més adequada en un determinat moment i circumstàncies.
 • Coneixement de les característiques i especificacions de productes químics.
 • Desenvolupament de la capacitat crítica per a millorar els processos industrials.
 • Capacitat de raonament crític sobre els diversos aspectes que han de tenir-se en compte en el desenvolupament i la implantació dels processos industrials.
 • Capacitat per a identificar els perills associats a un procés químic.
 • Capacitat per a determinar el risc que comporta cadascun d'aquests perills.
 • Capacitat per a avaluar les conseqüències dels possibles accidents.
 • Conèixer la normativa sobre seguretat i higiene industrial i l'aplicació de protocols en aquest àmbit.
 • Capacitat per a manipular segura de productes.
 • Plantejar les bases de la higiene industrial i els criteris de valoració del risc d'exposició als productes químics.
 • Fer una aproximació a les característiques dels sistemes de protecció col·lectiva i al disseny d'aquests.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a aquesta matèria.
 • Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo principal es que el alumno conozca algunos de los procesos más significativos que se llevan a cabo en la industria química, y sea capaz de realizar estudios de los riesgos de que ocurran accidentes, así como estudios de riesgos higiénicos relacionados con la exposición a agentes ambientales en la planta que  pueden dar lugar a enfermedades profesionales. Además, el alumno aprenderá a aplicar medidas para reducir dichos riesgos y minimizar las consecuencias.

 

 

Dades generals

Codi: 34526
Professor/a responsable:
GOMEZ-RICO NUÑEZ DE ARENAS, MARIA FRANCISCA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix