Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY DE REACTORS II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Se trata de una asignatura de carácter obligatorio que se imparte en el 6º semestre del Grado en Ingeniería Química, después de que los estudiantes hayan cursado en el semestre 5º la asignatura DISEÑO DE REACTORES I, por lo que:

- Los alumnos conocen los principios básicos del diseño de reactores y son capaces de aplicar balances de materia y energía macroscópicos en sistemas reactivos.

- Los alumnos son capaces de resolver problemas de una complejidad media con reactores ideales básicos: discontinuo de tanque agitado, flujo pistón y continuo de tanque agitado.

La formación de alumno se lleva a cabo mediante clases teóricas, prácticas de ordenador y tutorías grupales. Por otro lado, la formación será ampliada y reforzada con prácticas de laboratorio en la asignatura Experimentación en Ingeniería Química II.

Esta asignatura se imparte en el tercer curso, por lo que los estudiantes llegan a ella después de haber adquirido y desarrollado las habilidades que les permiten manejar con soltura herramientas de cálculo para la resolución de problemas, preparación de presentaciones orales, redacción de informes y dominio de la lengua inglesa, en las que se seguirá trabajando y avanzando.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE19 : Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
 • CE20 : Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB3 : Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG3 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG11 : Raonament crític.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.
 • CPR6 : Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Afermar el concepte de velocitat de reacció d'un procés químic i els factors que hi influeixen.
 • Comprendre la seqüència d'etapes de transport i reacció en processos heterogenis catalítics i no catalítics.
 • Adquirir coneixements del concepte de catàlisi química heterogènia i la relació amb els fenòmens d'adsorció-desorció superficial i de difusió.
 • Adquirir coneixements sobre el fenomen de desactivació de catalitzadors i modelatge dels processos amb desactivació.
 • Establir els factors que cal considerar en la selecció de reactors químics i poder seleccionar el tipus de reactor més adequat per a dur a terme una determinada reacció.
 • Ser capaç d'analitzar el funcionament i dissenyar diferents tipus de reactors sòlid-fluid i conèixer les principals característiques de reactors multifàsics, inclosos els reactors de jaç fluïdificat.
 • Conèixer i interpretar la influència dels factors geomètrics sobre l'acció catalítica.
 • Conèixer els paràmetres essencials que caracteritzen un catalitzador heterogeni i les possibles tècniques instrumentals que permeten aquesta caracterització.
 • Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.
 • Coneixement del funcionament i base del disseny de microreactors homogenis i heterogenis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

Una vez los alumnos ya conocen los principios básicos del diseño de reactores los objetivos específicos de esta asignatura se centran en el estudio de los reactores industriales más comunes.

El estudiante adquirirá los conocimientos necesarios para el diseño, operación y simulación de los reactores en los que interviene más de una fase: reactores catalíticos, reactores sólido-fluido y reactores fluido-fluido.

El estudiante comprenderá la importancia de los fenómenos de transporte a la hora de diseñar y escalar los reactores. Se enseñará al alumno a incorporar los fenómenos de transporte al diseño y simulación de reactores químicos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 34525
Professor/a responsable:
FULLANA FONT, ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix