Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELECTROTÈCNIA I ELECTRÒNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pretende introducir al alumno en el análisis del funcionamiento de  los componentes y circuitos básicos utilizados en aplicaciones de electrotécnica y electrónica, de forma que el alumno sea capar de analizar y resolver situaciones que se le puedan plantear en el desarrollo de actividades de ingeniería.

Para ello la asignatura aborda, en primer lugar, la teoría de circuitos eléctricos de corriente continua y corriente alterna, y las máquinas eléctricas. También, se estudian aspectos sobre la generación y distribución de energía eléctrica. En segundo lugar, se analizan los componentes y sistemas electrónicos básicos, especialmente los principales semiconductores que se utilizan en la actualidad, y los circuitos más comunes que se pueden construir con ellos.

Partiendo de los contenidos básicos estudiados en Electrotecnia y Electrónica, en la asignatura Laboratorio Integrado de Ingeniería Industrial, del segundo cuatrimestre de segundo curso, se abordarán circuitos electrónicos completos para resolver aplicaciones de automatización y de control de procesos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
 • CE11 : Coneixements dels fonaments de l'electrònica.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG3 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG11 : Raonament crític.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG7 : Treballar en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR10 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic i+B1297ndustrial.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.
 • CPR6 : Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a interpretar els conceptes bàsics d'electricitat i d'electrònica.
 • Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes bàsics en les àrees de coneixement descrites anteriorment.
 • Interpretar esquemes elèctrics i electrònics bàsics.
 • Calcular la potència consumida en un circuit de corrent altern i com elevar el factor de potència.
 • Entendre i treballar les magnituds dels sistemes trifàsics.
 • Analitzar el funcionament d'un motor i d'un generador.
 • Entendre el principi físic del funcionament d'un trasformador.
 • Comprendre el funcionament de les màquines elèctriques.
 • Comprendre la teoria dels semiconductors i aplicar-la a alguns elements com díodes i transistors.
 • Conèixer l'estructura de les fonts d'alimentació.
 • Conèixer la constitució dels circuits integrats.
 • Conèixer algunes operacions amb senyals elèctrics: amplificació i filtratge.
 • Comprendre la importància industrial de la instrumentació electrònica.
 • Conèixer la construcció i el funcionament de diversos elements sensors i transductors: posició i moviment, termistors, termoparells, etc.
 • Habilitat per a treballar amb soltesa al laboratori i utilitzar el material bàsic corresponent.
 • Muntar sistemes elèctrics i electrònics.
 • Ser capaç d'obtenir i interpretar dades derivades d'observacions i mesures de laboratori, en relació amb la significació que tenen i relacionar-les amb els models adequats.
 • Saber presentar una bona memòria de laboratori amb anàlisi de les dades experimentals, coherència amb la física de la pràctica i conclusions.
 • Conèixer i saber usar el llenguatge tècnic, relatiu a la designació de les unitats de les magnituds, d'acord amb el Sistema Internacional d'Unitats.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica referida a l'electrotècnia i electrònica.
 • Saber expressar, verbalment i per escrit, el que s'ha aprés.
 • Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa emprada en aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Entender el funcionamiento de elementos eléctricos y componentes electrónicos, así como de los circuitos típicos en que se aplican.
 • Conocer y entender los modelos matemáticos, las señales y las magnitudes que intervienen en los circuitos eléctricos.
 • Saber diseñar circuitos que resuelvan aplicaciones básicas de ingeniería, así como resolver los problemas que se plantean en los mismos.
 • Conocer cómo funcionan y se utilizan los equipos de medida de un laboratorio, como interpretar las medidas tomadas, y como contrastar estas con los modelos.
 • Saber encontrar y utilizar información sobre componentes y circuitos de electrotecnia y electrónica.
 • Conocer la simbología y las normativas básicas para instalaciones eléctricas.

 

 

Dades generals

Codi: 34519
Professor/a responsable:
GIL CHICA, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix