Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LABORATORI INTEGRAT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura se compone de tres bloques, que abordan la experimentación práctica de tres aspectos fundamentales de la titulación: la Ingeniería Química Fundamental, la Resistencia de Materiales y la Electricidad y Electrónica.

En la parte de Ingeniería Química Fundamental se realizarán prácticas de laboratorio basadas en los balances de materia, energía y cantidad de movimiento, así como en la determinación de propiedades de transporte.

En la parte de Resistencia de Materiales se realizarán prácticas de laboratorio para determinar las propiedades elásticas de los materiales y para demostrar la validez de las simplificaciones de la Resistencia de Materiales a partir de la teoría de la Elasticidad.

En Electricidad y Electrónica se estudiarán circuitos con componentes resistivos, capacidades e inductancias, así como semiconductores básicos, observando variables como corrientes, tensiones o potencias. Se estudiaran los componentes de forma individual, pero principalmente, se combinarán en circuitos más sofisticados que conformen ejemplos de aplicaciones industriales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
 • CE14 : Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
 • CE19 : Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
 • CE21 : Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG11 : Raonament crític.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR2 : Capacitat per a la direcció, de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'epígraf anterior.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.
 • CPR6 : Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • CPR9 : de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar en la pràctica els coneixements de balanços macroscòpics de matèria, energia i quantitat de moviment.
 • Saber obtenir experimentalment les dades que permeten calcular les propietats de transport.
 • Adquirir les habilitats pròpies del treball experimental, seguint les normes de seguretat i higiene en un laboratori.
 • Desenvolupar habilitats per a planificar i desenvolupar experiments, obtenir-ne resultats i interpretar-los.
 • Desenvolupar habilitat en l'ús de fulls de càlcul per a resoldre problemes relacionats amb els processos estudiats.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a aquesta matèria.
 • Coneixement de la terminologia anglesa per a descriure els conceptes utilitzats.
 • Saber obtenir experimentalment paràmetres elàstics d'un material.
 • Saber comprovar experimentalment la validesa de les simplificacions de la resistència de materials respecte de la teoria de l'elasticitat.
 • Ser capaç d'estructurar, desenvolupar i presentar correctament informes escrits.
 • Ser capaç de preparar i fer presentacions orals, en què se sintetitzen i analitzen adequadament els aspectes més rellevants dels treballs realitzats.
 • Saber aplicar els principis teòrics del funcionament de circuits elèctrics, per a analitzar circuits bàsics existents o per a dissenyar nous circuits.
 • Conèixer els principals aspectes del comportament dels components passius (resistències, capacitats i inductàncies) i dels components actius bàsics (semiconductors).
 • Ser capaç d'utilitzar els components electrònics anteriors per a resoldre aplicacions específiques.
 • Saber usar les principals funcions de fonts d'alimentació, equips de generació de senyals i equips de mesura més habituals i tenir habilitat per a aplicar aqueixos equips en l'anàlisi de circuits elèctrics.
 • Conèixer i utilitzar aplicacions informàtiques i anàlisis de mecanismes i d'esforços.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

En la parte de Ingeniería Química Fundamental se realizarán prácticas de laboratorio basadas en los balances macroscópicos de materia y energía, así como en la determinación de propiedades de transporte, conocimientos adquiridos en el primer año de los estudios de grado y que se pretenden afianzar mediante la realización de experimentos prácticos relacionados.

En la Resistencia de Materiales, se define como objetivo específico aprender a utilizar los medios disponibles en un laboratorio para realizar medidas de variables utilizadas en la mecánica de medios continuos.

Los objetivos para el bloque de Electricidad y Electrónica serán los siguientes. Primero, aprender a planificar y desarrollar experimentos, así como a elaborar informes y presentar resultados. Segundo, entender el comportamiento de los principales componentes electrónicos, así como el de los circuitos que hacen uso de ellos. Tercero, saber diseñar circuitos eléctricos y electrónicos que resuelvan aplicaciones específicas de ingeniería, y resolver los problemas que se plantean en los mismos. T Finalmente, conocer cómo funcionan y se utilizan los equipos de instrumentación y medida, y como contrastar las medidas con los resultados de modelos.

 

 

Dades generals

Codi: 34518
Professor/a responsable:
SAQUETE FERRANDIZ, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8

Estudis en què s'imparteix