Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY MECÀNIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Diseño Mecánio se encuentra en el tercer semestre del Grado en Ingeniería Química.

Contribuye a formar profesionales con los conceptos mecánicos básicos relacionados con la Teoría de Máquinas y Mecanismos (TMM) y el estudio del sólido deformable para su aplicación en el diseño mecánico de máquinas, mecanismos y estructuras.

Necesita de conocimientos adquiridos en otras asignaturas: Fundamentos Físcos de la Ingeniería I, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I y Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II.

Los conocimientos de esta asignatura se necesitan para las asignaturas: Laboratorio Integrado de Ingeniería Industrial (bloque de Resistencia de Materiales), Ampliación de Diseño Mecánico y Trabajo Fin de Grado

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
 • CE14 : Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG11 : Raonament crític.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.
 • CPR6 : Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar els conceptes bàsics de la cinemàtica i dinàmica de màquines i mecanismes.
 • Aplicar els coneixements bàsics a la resolució de problemes d'anàlisi cinemàtica i dinàmica.
 • Desenvolupar i aplicar els coneixements bàsics del funcionament de cintes i politges.
 • Desenvolupar els conceptes bàsics de la teoria d'engranatges i trens d'engranatges.
 • Aplicar els coneixements bàsics a la resolució de problemes d'engranatges i trens d'engranatge.
 • Conèixer els principis de la resistència de materials i el comportament dels sòlids reals.
 • Identificar els esforços interns que es presenten en el sòlid com a conseqüència de l'aplicació de les forces exteriors.
 • Calcular les tensions, deformacions i moviments en sistemes estructurals elementals (bigues i pòrtics).
 • Dimensionar adequadament elements de màquines i estructures senzilles sotmeses a càrregues estàtiques, utilitzant la normativa vigent.
 • Especificar equips i instal·lacions aplicant els coneixements d'enginyeria mecànica.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Completar los conocimientos de estática del sólido rígido imprescindibles para la comprensión de las cuestiones de diseño mecánico.

-Dar a conocer al alumno las bases y ecuaciones de la elastoelástica imprescindibles para fundamentar el posterior estudio de la Resistencia de Materiales.

-Dar a conocer al alumno los conceptos mínimos que les permitan comprender y asimilar las bases del diseño mecánico.

-Conocer los órdenes de magnitud de todos los parámetros que intervienen en el diseño mecánico propio de la Ingeniería Química.

 

 

Dades generals

Codi: 34515
Professor/a responsable:
SEGOVIA EULOGIO, ENRIQUE GONZALO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix