Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIA DE MATERIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Tecnología de materiales" se encuentra en el 4º semestre del grado en ingeniería química.

Necesita de conocimientos adquiridos en otras asignaturas, tanto de química, como física y matemáticas e introducirá a los estudiantes en el mundo de los materiales, esenciales en todos los aspectos de la industria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE9 : Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG11 : Raonament crític.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR11 : Capacitat per a aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels diversos tipus de materials que s'apliquen en la indústria química i afins.
 • Conèixer i comprendre les propietats físiques, químiques, mecàniques, tèrmiques i reològiques dels materials aplicats en la indústria química i afins.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre el comportament dels materials en el seu ús final.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre els processos de transformació i unió de materials.
 • Entendre i conèixer els processos fisicoquímics que proporcionen les propietats en servei dels materials de construcció.
 • Conèixer i comprendre els principals processos de degradació de materials, a més de les possibles tècniques per a fer una protecció eficient.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre els processos de reciclatge de materials orgànics i inorgànics.
 • Adquirir els conceptes bàsics per a poder seleccionar els materials necessaris per a la construcció d'equips i instal·lacions relacionats amb la indústria, en particular amb la indústria química.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a aquesta matèria.
 • Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.
 • Ser capaç d'elaborar, presentar i debatre informes adequadament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 1. Conocimiento de los diversos tipos de materiales de aplicación en la industria química y afines.
 2. Conocer y comprender las propiedades físicas, químicas, mecánicas, térmicas y reológicas de los materiales de aplicación en la industria química y afines.
 3. Adquirir los conocimientos básicos sobre el comportamiento de los materiales en su uso final.
 4. Adquirir los conocimientos básicos sobre los procesos de transformación y unión de materiales.
 5. Entender y conocer los procesos físico-químicos que proporcionan las propiedades en servicio de los materiales de construcción.
 6. Conocer y comprender los principales procesos de degradación de materiales, así como conocer las posibles técnicas para realizar una protección eficiente.
 7. Adquirir los conocimientos básicos sobre los procesos de reciclado de materiales.
 8. Adquirir los conceptos básicos para poder seleccionar los materiales necesarios para la construcción de equipos e instalaciones relacionados con la industria, en particular con la industria química.
 9. Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a esta materia.
 10. Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los conceptos correspondientes a esta materia.
 11. Ser capaz de elaborar, presentar y debatir informes adecuadamente.

 

 

Dades generals

Codi: 34514
Professor/a responsable:
SANCHEZ MARTIN, ISIDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54

Estudis en què s'imparteix